Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων των οχημάτων του ΣΥΔΙΣΑ
Διαγωνισμός για  προμήθεια καυσίμων των οχημάτων του ΣΥΔΙΣΑ

Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων των οχημάτων του ΣΥΔΙΣΑ

Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του . 4412/ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων των οχημάτων του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α . ς» προκηρύσσει ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ .

Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στις 55.000ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α στην οδό Κωνσταντά 141 (κτίριο ) στον τέταρτο όροφο ενώπιον της αρμόδιας ς.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις που λειτουργούν με ατομική και εταιρική μορφή έχοντες την από το Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσόν των 1.100 Ευρώ και παρέχεται με εγγυητική αναγνωρισμένης τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα απευθύνεται προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ς.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Συνδέσμου με την αναγκαία πίστωση. Η συμβατική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας, ορίζεται σε 24 μήνες, αρχομένη από την υπογραφή της ς.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Συνδέσμου, Κωνσταντά 141 – ΒΟΛΟΣ, 4ος όροφος, Τηλ. 24210-28568, 24210-27220 & φαξ 24210-27208.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται μέχρι μια εργάσιμη ημέρα πριν τον διαγωνισμό. Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της Περίληψης Διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση