Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθορίζεται σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας και αναμορφώνεται το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμά τους το οποίο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
7:45 – 8:30 45΄ Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό )
08:20-8:30 Υποδοχή μαθητών/τριών
08:30-09:15 1η διδακτική ώρα – 45′ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
09:15-10:00 2η διδακτική ώρα – 45′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα
10:00 – 10:20 Διάλειμμα
10:20-11:05 3η διδακτική ώρα – 45′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
11:05-11:50 4η διδακτική ώρα – 45′ Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)
11:50-12:10 Διάλειμμα
12:10-12:50 5η διδακτική ώρα – 40′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Αναστοχασμός-  Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
12:50-13:00 Προετοιμασία για Αποχώρηση
13:00 Αποχώρηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
13:00-14:20 1η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40΄ Προετοιμασία γεύματος/γεύμα
2η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος-40΄ Χαλάρωση//Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
14:20-15:00 3η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40΄ Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:00-15:20 Διάλειμμα
15:20-16:00 4η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40΄ Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση
15:50- 16:00 Προετοιμασία για αποχώρηση
16:00 Αποχώρηση

Για τις περιπτώσεις των Νηπιαγωγείων που το υποχρεωτικό τους υλοποιείται το απόγευμα (Απογευματινή Λειτουργία), το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
14:00-14:10 Υποδοχή μαθητών/τριών
14:10-14:50 1η διδακτική ώρα – 40′ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
14:50-15:30 2η διδακτική ώρα – 40′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:30- 15:50 Διάλειμμα
15:50-16:30 3η διδακτική ώρα – 40′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
16:30- 17:10 4η διδακτική ώρα – 40′ Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
17:10-17:50 5η διδακτική ώρα – 40′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ – Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
17:50-18:00 Προετοιμασία για Αποχώρηση
18:00 Αποχώρηση
 • – Το υποχρεωτικό στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (είκοσι πέντε -25- διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.
 • – Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν γονέων, από 7:45- 8:30 μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00) Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια και προνήπια.
 • – Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια, Προϊσταμένο/μένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον/τη Σχολικό/η Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στην αρμόδιο/α Σχολικό/η Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο των εκπαιδευτικών.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα   μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/τη Σχολικό/ή Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.

 • – Κατά τη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • – Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.
 • – Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κοινοποιείται: α) στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο, β) στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο των εκπαιδευτικών.
 • – Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:
 1. Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).
 2. Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια).
 3. Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).

Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με Απόφαση του/της Περιφερειακού/κής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του/της οικείου/ας Σχολικού/κής Συμβούλου και του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

 • – Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας, Προϊσταμένου/μένης της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών/τριών, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο.
 • – Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους.
 • – Με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής ς, λειτουργίας, κτλ. των Νηπιαγωγείων που αφορούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση