Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Ακυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ.Βόλου για απευθείας εκμίσθωση χώρου της Γιορτής Κρασιού
Ακυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ.Βόλου για απευθείας εκμίσθωση χώρου της Γιορτής Κρασιού

Ακυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ.Βόλου για απευθείας εκμίσθωση χώρου της Γιορτής Κρασιού

Ακυρώθηκε από την , με απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου περί «απ' ευθείας εκμίσθωσης του χώρου της Γιορτής Κρασιού Δ.Κ. Ν. Αγχιάλου στο σύλλογο των εν Θεσσαλία Οξυωτών Νέας Αγχιάλου και πολιτιστικό αθλητικό σύλλογο ΄΄Η ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ΄΄, για την διοργάνωση της Γιορτής Κρασιού».

Στο αιτιολογικό της απόφασης, επισημαίνεται ότι από τα εν γένει στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, στην παρούσα πράξη το του Δήμου Βόλου κατά παράβαση των υποχρεώσεών του όπως ρητώς προκύπτουν από τις ειδικότερες διατάξεις του αρθ. 192 παρ.2 του Ν. 3463/06, δεν έχει αποφανθεί για την ποιότητα των προς πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της “Γιορτής Κρασιού” ούτε καν σε επίπεδο ς και παράλληλα δε γίνεται καμία γίνεται περί αιτήματος εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου εκ μέρους των εν λόγω σωματείων, για την δι συγκεκριμένων “καλλιτεχνικών εκδηλώσεων΄΄ το πρόγραμμα των οποίων ήθελε υποχρεωτικώς εκτιμηθεί από το αρμόδιο όργανο – .

Επιπλέον, τόσο στην εισήγηση, όσο και στο αποφασιστικό μέρος της κρινόμενης πράξης, δεν περιλαμβάνονται αναφορές για το είδος των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και την υποχρεωτική από μέρους του Δ.Σ εκτίμηση της ποιότητας αυτών, με συνέπεια εξ' αιτίας αυτού, να μην δύναται η εν λόγω απόφαση να υπαχθεί στους καθορισμένους όρους του αρθ. 192 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ), ακριβώς εξ αιτίας της έλλειψης αυτής της ουσιώδους, νόμιμης προϋπόθεσης.

Επίσης, τα αναφερόμενα στο εν λόγω υπ' αριθμ. 68292/5-8-2016 απαντητικό του Δήμου Βόλου, ότι “Ο δεν έχει ουδεμία ανάμειξη με την διοργάνωση και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και οτιδήποτε άλλο γίνει στο χώρο γίνεται με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων όπως κάθε χρόνο”, συνιστά (ευθεία) παράβαση νόμου, κατ' αρχήν διότι “η εκτίμηση της ποιότητας των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν” είναι αφ' ενός αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και αφ' ετέρου υποχρεωτική ως προς την άσκησή της, συνεπώς μη δυνάμενη να παραχωρηθεί σε μισθωτές – σωματεία, ενώ κατά το ίδιο, υπ' αριθμ. 68292/5-8-2016 απαντητικό του Δήμου Βόλου, η αναφορά περί του “…οτιδήποτε άλλο γίνεται στο χώρο γίνεται με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων όπως κάθε χρόνο”, δεν συνιστά απαγόρευση που οφείλει κατά νόμο να θέσει ο Ο.Τ.Α σε περαιτέρω εμπορικές δραστηριότητες (κυρίως Κ.Υ.Ε και συναφή) για την ορθή λειτουργία των οποίων απαιτούνται ίδιες νόμιμες διαδικασίες εφ' όσον ήθελε πραγματοποιηθούν εντός δημοτικού ακινήτου όπως στην παρούσα περίπτωση (διακήρυξη, δημοσίευση, δημοπρασία, συμμετοχή νομίμως αδειοδοτηθέντων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, πρακτικών από τα αρμόδια όργανα κ.λπ).

Συνεπώς η όποια “ανάληψη ευθύνης” από πλευράς των μισθωτών – σωματείων δεν θεραπεύει επ' ουδενί την εν λόγω παράβαση νόμου.

Παράλληλα, η αναφορά στο ίδιο απαντητικό έγγραφο του Δήμου Βόλου περί «…οτιδήποτε άλλο γίνει στο χώρο γίνεται με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων όπως κάθε χρόνο» δεν αντιστοιχεί σε αντίστοιχες εγκριτικές πράξεις του Δ, καθ' όσον με την υπ' αριθμ. 1804/117336/5-8-2015 ακύρωσε την υπ' αριθμ. 425/2015 του Δ.Σ του Δήμου Βόλου περί “παραχώρησης χώρου …για την διοργάνωση της ¨Γιορτής κρασιού Νέας Αγχιάλου έτους 2015¨”, ενώ δε περαιτέρω, όπως προκύπτει από το τηρούμενο στην Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης αρχείο, ουδέποτε υπεβλήθη και ακολούθως εγκρίθηκε, όμοια σχετική πράξη του Δήμου Βόλου στο πρόσφατο παρελθόν.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Δήμου Βόλου, «…θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά εκμισθώνεται ο συγκεκριμένος χώρος για τη διοργάνωση της Γιορτής Κρασιού από το Δήμο Βόλου και ότι η διοργανώνεται από συλλόγους και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου ΄΄Η ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄», δεν προκύπτει από το αποφασιστικό μέρος της κρινόμενης υπ' αριθ. 520/2016 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Βόλου, καθ' ότι στην εν λόγω περίπτωση το μίσθωμα για την απ' ευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου σε συνεταιρισμό θα έπρεπε να καθοριστεί από την επιτροπή της παρ. 5 άρθ. 186 Ν. 3463/2006 (παρ. 3 & 5 άρθ. 192 Ν. 3463/2006).

Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

"Αλιεύοντας" την είδηση