Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ » Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για καθαρισμό κτιρίων του Νοσοκομείου Βόλου
Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για καθαρισμό κτιρίων του Νοσοκομείου Βόλου

Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για καθαρισμό κτιρίων του Νοσοκομείου Βόλου

Η διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων» του .Ν. προϋπολογιζόμενης δαπάνης 504.300 με Φ.Π.Α. με κριτήρια κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στον διαδικτυακό ιστότοπο www.promitheus.gov.gr από τις 8 Απριλίου στις 7 το πρωί μέχρι τις 26 Μαΐου στις 3 μ.μ. δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που προβλέπεται.

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό όπως προσδιορίζεται στην διακήρυξη.

Να σημειωθεί ότι χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Επίσης ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Μάλιστα οι παραπάνω όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν γένει χώρων του .Ν. ΒΟΛΟΥ.

Ο των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ημερών όλο το εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα, μονάδες, και χώρους του Νοσοκομείου, που κατά την της σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του Νοσοκομείου που κατά τη της σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του Νοσοκομείου που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Συνάντηση διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΒ Α.Ε. με τον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ελλάδα - https://t.co/TpKkYnW7Xh… -

  • #Κολωνός: Συνελήφθησαν ακόμη 7 άτομα για την υπόθεση μαστροπείας #Κολωνός - https://t.co/q28LAXTTPO -

  • Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας #ΙΚΥ - https://t.co/yxJrtuteta -

"Αλιεύοντας" την είδηση