Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » Πρόσληψη παιδιάτρου στο ΠΕΔΥ Βόλου
Πρόσληψη παιδιάτρου στο ΠΕΔΥ Βόλου

Πρόσληψη παιδιάτρου στο ΠΕΔΥ Βόλου

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για την πρόσληψη ενός ατρου στο Βόλου, ο οποίος προσλαμβάνεται με Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε θέση Επικουρικού Γιατρού ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με σκοπό την κάλυψη θέσης Ειδικευμένου Επικουρικού Γιατρού για κάλυψη εκτάκτου και επείγουσας ανάγκης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, δηλ. από 14-9-2017 μέχρι και 13-9-2019. Ο προσλαμβάνεται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου ιατρού με βαθμό Επιμελητή Β'.

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε (Δ2β/25416/10-9-85 έγγραφο Υ.Υ.Π. και Κοιν. Ασφαλίσεων) χωρίς να τηρηθεί καμία και χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ενδεικτικά αναφέρεται σαν τέτοιος λόγος η παραμέληση από τον αντισυμβαλλόμενο της εκτέλεσης των επιστημονικών εργασιών που του ανατέθηκαν, η ανεπάρκεια, η ακαταλληλότητα του για την εκτέλεση τους, αυθαίρετη απουσία πέραν των τριών ημερών, ανυπακοή, απροσάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους και ασθενείς κ.λπ.

Ο προσλαμόμενος υποχρεούται να εργάζεται επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, ήτοι από 8:00 π.μ. έως 15:00.

"Αλιεύοντας" την είδηση