Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΥΓΕΙΑ » ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ » Διαγωνισμός του Νοσοκομείου Βόλου για ενοικίαση τριών οικοπέδων
Διαγωνισμός  του Νοσοκομείου Βόλου  για ενοικίαση τριών οικοπέδων

Διαγωνισμός του Νοσοκομείου Βόλου για ενοικίαση τριών οικοπέδων

Το Βόλου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές γραπτές προσφορές με τη συνέχιση αυτών σε προφορικές προσφορές μέχρι ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη σε για το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα για την ενοικίαση οικοπέδων του Γενικού υ Βόλου,α) επί της οδού Μικρασιατών 38, εμβαδού 138 τ.μ., β)επί της οδού Βελισσαρίου 2 , εμβαδού 134,24 τ.μ. και γ) επί της οδού Σκύρου 6 , εμβαδού 96τ.μ. με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Κριτήριο αξιολόγησης (κατακύρωσης) είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζονται για το πρώτο οικόπεδο 172,8 , για το δεύτερο 215,64 ευρώ και για το τρίτο 216 ευρώ. Ο ισχύος της σύμβασης είναι 12 έτη, χωρίς δυνατότητα επιπλέον παράτασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα προς διεξαγωγή του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 14/06/ ημέρα Τρίτη και ώρα το αργότερο έως 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Βόλου (ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134) στις 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί ενώπιον Επιτροπής Δις και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Κατά τη δι του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι υποβάλλοντες προσφορά στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση- εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα προμηθειών έναντι απόδειξης με την καταβολή του ποσού των 10 ευρώ όλες τις εργάσιμες ημέρες 12:00-14:00 (κάλυψη εξόδων εκτύπωσης), από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας www . dypethessaly . gr (προμήθειες ΠΠΥΥ 2014– Γ.Ν. Βόλου), του Κεντρικού Ηλεκτρονικού υ Δημοσίων Συμβάσεων ( www . promitheus . gov . gr) και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» http :// www . app . diavgeia . gov . gr

"Αλιεύοντας" την είδηση