Βρίσκεστε εδώ:  / ΔΙΑΤΡΟΦΗ / Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Ε.Ε. δημοσιεύει την κοινή μεθοδολογία δοκιμών
Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Ε.Ε. δημοσιεύει την κοινή μεθοδολογία δοκιμών

Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Ε.Ε. δημοσιεύει την κοινή μεθοδολογία δοκιμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε μια κοινή μεθοδολογία δοκιμών για τη σύγκριση της ποιότητας των τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), το οποίο αποτελεί την υπηρεσία επιστημονικής γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέπτυξε μια κοινή μεθοδολογία που επιτρέπει στις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών να πραγματοποιούν δοκιμές, συγκρίνοντας τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που πωλούνται με παρόμοια συσκευασία σε όλη την Ένωση. Το βήμα αυτό συμπληρώνει τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η Επιτροπή έπειτα από την ομιλία του προέδρου  Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρουσιάζει σήμερα τη μεθοδολογία στο πλαίσιο συνεδρίασης του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος Εσωτερικής αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, δήλωσε: «Όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαίωμα για μια δίκαιη συμφωνία στην ενιαία αγορά. Η κοινή μεθοδολογία που αναπτύξαμε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις των καταναλωτών και τα ενδιαφερόμενα μέρη από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα συμβάλει στο να φωτιστεί με βάση αποδεικτικά στοιχεία το ζήτημα των τροφίμων που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη με το ίδιο εμπορικό σήμα αλλά διαφορετική σύνθεση. Εκφράζω την ευχαρίστησή μου για το γεγονός ότι χάρη στο ειδικό φόρουμ για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ακούστηκαν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο μιας πλούσιας και ολοκληρωμένης συζήτησης.

Η  Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά δεν μπορεί να είναι αγορά δύο προτύπων. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και ότι τους προσφέρονται ορθές και σαφείς πληροφορίες για τα προϊόντα που αγοράζουν. Δεν είναι δυνατόν να παραπλανώνται από παρόμοιες συσκευασίες. Ενθαρρύνω όλες τις εθνικές αρχές να τη χρησιμοποιήσουν τους επόμενους μήνες, ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε τέλος στην πρακτική αυτή. 

Ο  Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα της προστασίας από παραπλανητικές πρακτικές προώθησης για τα τρόφιμα που καταναλώνουν και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και πρέπει να εμπιστεύονται τις πληροφορίες που τους παρέχουν οι παραγωγοί. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέπτυξε μια εναρμονισμένη διαδικασία για την αξιολόγηση με αντικειμενικό τρόπο των διαφορών που γίνονται αντιληπτές στην ποιότητα των προϊόντων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του άμεσου οφέλους για τους πολίτες από επιστημονικό έργο υψηλού επιπέδου.»

Το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, το οποίο επελέγη από την Επιτροπή για να εξετάσει το ζήτημα των τροφίμων δύο ποιοτήτων, έδωσε στο Κοινό Κέντρο Ερευνών την εντολή να αναπτύξει τη μεθοδολογία τον Ιούνιο του 2017.

Η μεθοδολογία συμπληρώνει τις ενέργειες που ανακοινώθηκαν στην πρωτοβουλία της Επιτροπής «Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές» η οποία σκοπό έχει:

  • να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων είναι η απαγόρευση των πρακτικών δύο ποιοτήτων οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές·
  • να εξουσιοδοτήσει εξειδικευμένους φορείς να δρομολογήσουν αντιπροσωπευτικές δικαστικές αγωγές για λογαριασμό των καταναλωτών·
  • να θεσπίσει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρχές προστασίας των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη.

 Κοινό πρωτόκολλο δοκιμών 

Όλα τα τρόφιμα που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας· οι δε καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με βασικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται ιδίως στη νομοθεσία της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων και να μην παραπλανώνται π.χ. από τη συσκευασία.

Οι εθνικές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην ενιαία αγορά συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Η μεθοδολογία δοκιμών θα βοηθήσει τις αρχές να προσδιορίζουν αν τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η μεθοδολογία βασίζεται σε αρχές όπως η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα, η δειγματοληψία παρόμοιας επιλογής και η δοκιμή των προϊόντων.

 

Επόμενα βήματα 

Με τον συντονισμό του Κοινού Κέντρου Ερευνών, εργαστήρια σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ θα εφαρμόζουν πλέον τη μεθοδολογία αυτή στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την έκταση του ζητήματος των τροφίμων δύο ποιοτήτων.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στο τέλος του 2018.

Η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει πρακτική καθοδήγηση στις αρχές που διερευνούν τις πρακτικές παραπλάνησης.

 Ιστορικό 

Απαντώντας στο ζήτημα των τροφίμων δύο ποιοτήτων που έθεσαν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε διάφορες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστεύονται τα προϊόντα που αγοράζουν, ανεξάρτητα από το πού ζουν.

Εκτός από τη μεθοδολογία, στα άλλα μέτρα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται:

  • σύνολο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τους καταναλωτές στα προϊόντα δύο ποιοτήτων (βλ. δελτίο τύπου)
  • πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στο πλαίσιο της «Νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές» την οποία ενέκρινε η Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2018, ώστε να εξασφαλίζεται σαφήνεια δικαίου κατά την εξέταση των πιθανών περιπτώσεων τροφίμων δύο ποιοτήτων.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Βιωματικά εργαστήρια στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου από την «Πρόταση Ζωής» #ΠΡΟΤΑΣΗΖΩΗΣ - https://t.co/lYnsa0MjQ0 -

  • Υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Τρύφωνος στη Νεάπολη Βόλου #ΑγίουΤρύφωνος - https://t.co/PFn2J0vzij -

  • Αναζητείται ο δράστης ένοπλης ληστείας - https://t.co/GQduVLxwHB -

"Αλιεύοντας" την είδηση