Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » Uncategorized » Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού την ερχόμενη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και ώρα 18.00΄.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

-Έκδοση ψηφίσματος περί μη παραχώρησης δημοτικών ακινήτων στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου.
-7η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
-9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2018.
- πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
- απολογισμού-ισολογισμού του κληροδοτήματος «Ευαγγέλου Αργυρόπουλου» οικ. έτους 2017.
- προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Αγγ. Τσούκα για το έτος 2019.
-Εξειδίκευση πίστωσης 1000,00 € από τον Κ.Α. 00-6733.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2018 για την στήριξη άπορων δημοτών του Δήμου Αλμυρού.
-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τουμαζάτου Σπυρίδωνα του Μαρίνου περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Α΄ στην παραλία Αμαλιάπολης.
-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τηγανόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνος περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Β΄ στην παραλία Αμαλιάπολης.
-Παράταση μίσθωσης των κτημάτων του κληροδοτήματος Αγγ. Τσούκα.
-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της περιοχής «Λίμνες Ζερέλια» Δ. Αλμυρού.
-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση Κοκκίνα της Τ.Κ. Κροκίου, εκτάσεως 20,5 στρεμμάτων του κληροδοτήματος «Μαρίας Κυριάκου».
-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας για παραχώρηση χώρου στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου Ευξεινούπολης.
-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Πολιτιστικού –Εξωραϊστικού Συλλόγου Βρύναινας για παραχώρηση χώρου στην είσοδο του Πολιτιστικού κέντρου Αλμυρού.
- σχεδίου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 2014-2020».
-Τροποποίηση της υπ’αριθ.107/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Α. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5003160 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
Β. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.480,00 €.
Γ. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα.
Δ. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για υλοποίηση της πράξης με ιδία μέσα.»
-Τροποποίηση της υπ’αριθ. 320/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δήμου Αλοννήσου & Δήμου Αλμυρού, για το έργο «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων»».
-Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης του έργου «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (Κ.Ε.Ε.Κ.) Αμαλιάπολης».
-Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας) στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
-Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Αλμυρού στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
-Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου στη θέση «Πλατάνια» Δ.Κ. Αλμυρού, Δ. Αλμυρού» στη Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER»».
-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλμυρού (Ευξεινούπολη, Μετσοβίτη, Βόλου ».
-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Περιοχών ΟΠΑΑΧ, Αγ. Δημήτριος Τ.Κ. Αχιλλείου Δ. Αλμυρού».
-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού».
-Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού».
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη-Προστασία και Αξιοποίηση της περιοχής «Λίμνες Ζερέλια»-Έργα Ερμηνείας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
-Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων:
Α. «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και Τ.Κ. Βρύναινας».
Β. «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κοκκωτών, Δ.Ε. Αλμυρού (οικ.Νεοχωρακίου)».
Γ. «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας Δ.Ε Πτελεού (Τ.Κ. Πτελεού, Άγιοι Θεόδωροι)».
-Επικαιροποίηση της υπ’αριθ.88/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού, ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ.»
-Καταστροφή άχρηστων υλικών (ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών) Δήμου Αλμυρού.
-Έγκριση κοπής ή μη, δέντρων, σε κοινόχρηστους χώρους.
-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Πεταλούδα-Τσουρνάτι», Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Δημήτριο Κανατούλα του Ιωάννη.
-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Πεταλούδα», Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Ηλία Τσιανή του Δημητρίου.
-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Μεσόραχη», Τ.Κ. Βρύναινας, Δήμου Αλμυρού στον Κωνσταντίνο Χουλιαρά του Χρήστου.
-Γνωμοδότηση για την ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού και διαμόρφωσης Δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Αμποβό Αφύσσου - https://t.co/dYMvJlviMj… -

  • Δήμος Νοτίου Πηλίου: Συνάντηση  εργασίας με μέλη της Γαστρονομικής Κοινότητας Πηλίου - https://t.co/5055NiRgov… -

  • Θερινά δρομολόγια από τις Αστικές Συγκοινωνίες Βόλου #ΑστικέςΣυγκοινωνίεςΒόλου - https://t.co/Fy9gG3cufN -

"Αλιεύοντας" την είδηση