Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » Uncategorized » Πο­ρεία Ει­ρή­νης της ΕΕΔΥΕ
Πο­ρεία Ει­ρή­νης της ΕΕΔΥΕ

Πο­ρεία Ει­ρή­νης της ΕΕΔΥΕ

Την Κυ­ρι­κή 22/5/2016 θ πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η , από Αηδονοφωλιές στις 7 μ.μ. μέχρι το Λιμάνι ( Αργοναυτών – ) 8μ.μ., όπου θα γί­νουν ο τερ­μα­τι­σμός και η εκ­δή­λω­ση υπο­δο­χής.

«Πο­ρευό­μα­στε και πα­λεύ­ου­με ενά­ντια στη συμ­με­το­χή της χώρας στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, για απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ και το , με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο μας», το­νί­ζει η ραμματεία της ΕΕΔΥΕ και καλεί σε μα­ζι­κή συμ­με­το­χή.

Πι­στοί στο ρα­ντε­βού μας, κα­λού­με και φέτος τους ερ­γα­ζό­με­ ,τη νε­ο­λαία και τους συνταξιούχους να δώ­σουν μα­ζι­κό και μα­χη­τι­κό «παρών» στη Πο­ρεία Ει­ρή­νης, στα βή­μα­τα του ρη­γό­ρη Λα­μπρά­κη. Με τη μα­ζι­κή μας συμ­με­το­χή να κα­τα­δι­κά­σου­με την αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης και τη βαθιά εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τους πο­λέ­μους.

Να δια­τρα­νώ­σου­με την απαί­τη­ση για άμεση απο­μά­κρυν­ση του από το Αι­γαίο, που βάζει σε πε­ρι­πέ­τειες το λαό και πα­ρα­βιά­ζει τα κυ­ριαρ­χι­κά μας δι­καιώ­μα­τα, να μη γίνει το Λιμάνι ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Να δεί­ξου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στους χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες που είναι κι αυτοί θύ­μα­τα του ίδιου συ­στή­μα­τος που γεννά κρί­σεις, πο­λέ­μους, φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση».

"Αλιεύοντας" την είδηση