Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβο
Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβο

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΑΒΟΥ προσκλεί όσους ενδιφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις τους στα γραφεία της υπηρεσίας , οδός Σ. Καράσσου, αριθμός 1 έως τις 29/03/2015

Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 56/2015 του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

 Υδρονομείς 3 άτομα :

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. α έχει την Ελληνική .

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

β) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Η εκλογή και ο μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί αυτής συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων αυτής εκλογής. Υποχρεούται αυτής ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινο του εγγράφου του διορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική με τις θέσεις προκήρυξη

 

Πηγή: proson.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση