Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Συνοπτικός διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης για οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε Ζάχου-Καραμπατζάκη
Συνοπτικός διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης για οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε Ζάχου-Καραμπατζάκη

Συνοπτικός διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης για οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε Ζάχου-Καραμπατζάκη

Συνοπτικό διγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ γι την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και ως οδών ήπιας » με προεκτιμώμενη αμοιβή 48.001,78 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) προκηρύσσει ο Βόλου .
Η σχετική δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.
Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 40 ημέρες ενώ κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική, ικανότητα, η οποία να αποδεικνύεται ως εξής:
α) να διαθέτει για την κατηγορία Μελέτης 10, ένα τουλάχιστον στέλεχος με εικοσαετή εμπειρία
β) να έχει εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες την τελευταία τριετία συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται οι κατωτέρω:
 η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών και η ανάπτυξη μικροσκοπικών ή
μακροσκοπικών κυκλοφοριακών μοντέλων.
 η εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών έργων σε αστικό περιβάλλον.
 Η εκπόνηση ελέγχων οδικής ς σε σύνθετα οδικά .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ποσού 960,04 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον 11 μήνες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Βόλου.
Κριτήριο ανάθεσης της ς είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
"Αλιεύοντας" την είδηση