Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Συνοπτικός διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης για οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε Ζάχου-Καραμπατζάκη
Συνοπτικός διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης για οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε Ζάχου-Καραμπατζάκη

Συνοπτικός διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης για οδούς ήπιας κυκλοφορίας σε Ζάχου-Καραμπατζάκη

Συνοπτικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 48.001,78 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου .
Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.
Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 40 ημέρες ενώ κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική, ικανότητα, η οποία να αποδεικνύεται ως εξής:
α) να διαθέτει για την κατηγορία Μελέτης 10, ένα τουλάχιστον στέλεχος με εικοσαετή εμπειρία
β) να έχει εκπονήσει παρόμοιες με την υπό ανάθεση μελέτες την τελευταία τριετία συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται οι κατωτέρω:
 η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών και η ανάπτυξη μικροσκοπικών ή
μακροσκοπικών κυκλοφοριακών μοντέλων.
 η εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών έργων σε αστικό περιβάλλον.
 Η εκπόνηση ελέγχων οδικής ασφάλειας σε σύνθετα οδικά έργα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ποσού 960,04 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον 11 μήνες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Βόλου.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

"Αλιεύοντας" την είδηση