Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για τον ΟΛΒ
Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για τον ΟΛΒ

Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων για τον ΟΛΒ

Εγκρίθηκε το παραλαβής και διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θοδωρή Δρίτσα,

Η απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια» και έχει ισχύ τριών χρόνων και στις υποχρεώσεις ορίζεται ότι πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα ασφάλειας και προστασίας της ς του απασχολούμενου με την παραλαβή αποβλήτων πλοίων προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, που απασχολείται με τις εργασίες παραλαβής των αποβλήτων των πλοίων, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων, για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια και το .

Στις γενικές υποχρεώσεις τονίζεται ότι όλα τα μέσα (σταθερά και ) που θα χρησιμοποιηθούν για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων, θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και να είναι εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.λπ.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες, με τα οριζόμενα στην σχετική Κ.Υ.Α.. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα , οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες, με τα οριζόμενα στη σχετική Κ.Υ.Α., ενώ οι εργασίες αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων θα διενεργούνται μετά την έγκριση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών όρων.

Υποχρέωση του ΟΛΒ και του αναδόχου είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής πρόκλησης ρύπανσης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, καθώς και το Γενικό Κανονισμό Λιμένα.

Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου και για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει:

α. να βρίσκονται σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. και των αναδόχων που θα αναλάβουν το έργο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. Στις συμβάσεις να καταγράφονται οι τύποι-είδη των αποβλήτων που πρόκειται να παραληφθούν καθώς και ο τρόπος διαχείρισης και τελικής διάθεσής τους.

β. οι ανάδοχοι παραλαβής – διαχείρισης των αποβλήτων, ανάλογα με τις κατηγορίες αποβλήτων που παραλαμβάνουν και το είδος των εργασιών που εκτελούν, να διαθέτουν σε ισχύ τις όλες τις απαραίτητες από τις κείμενες διατάξεις άδειες, να εφαρμόζουν πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που να αναφέρονται σε αυτές και να διαθέτουν σε ισχύ συμβάσεις με τις εγκαταστάσεις διάθεσης (αποδέκτες) των αποβλήτων.

Οι αποδέκτες των αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν επίσης όλες τις απαραίτητες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδειες.

Η απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών με τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια, ενώ ο ΟΛΒ είναι συνυπεύθυνος σε περιπτώσεις παραλήψεων από τους αναδόχους, παραλαβής – διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων, που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την οικεία Λιμενική Αρχή, την 4η -ΕΛ.ΑΚΤ., την αρμόδια Διευθύνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ς-Στερεάς Ελλάδας, καθώς και από την αρμόδια Διευθύνση της Περιφέρειας ς.

Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, εντός μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ.

"Αλιεύοντας" την είδηση