Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Προσωρινός προϊστάμενος στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου
Προσωρινός προϊστάμενος στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου

Προσωρινός προϊστάμενος στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου

Με του εκτελούντ χρέη δημάρχου Θαν. , η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, ορίζεται ο Κ. Καραγιάννης να αναπληρώσει τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, μετά την αίτηση συνταξιοδότησης του Χρ. Τσιλιού και μέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Σύμφωνα με την ορίζεται ο αναπληρωτής του προϊσταμένου του Τμήματος Στάθμευσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας Κωνσταντίνο Καραγιάννη του Αποστόλου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α', να αναπληρώνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής και του χορηγείται το προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 16 του . 4354/2015, επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης, από 31/12/2016 ( κένωσης της εν λόγω θέσης και έναρξης της αναπλήρωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του εν λόγω άρθρου) και μέχρι την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Επίσης, εξουσιοδοτείται ο κ. Καραγιάννης, κατά τον χρόνο ς των καθηκόντων που του ανατίθενται, να υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν στην Υπηρεσία που θα προΐσταται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αριθ. 28738/27-3-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΚΒΩ96-ΒΤ) απόφαση Δημάρχου, ενώ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, η υπογραφή των προαναφερόμενων εγγράφων θα γίνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την αριθ. 62902/19-7-2016 (ΑΔΑ : Ω10ΩΩ96-ΞΘΖ) απόφαση του Δήμου Βόλου, με την οποία τοποθετήθηκε ο Χρήστος Τσιλιός, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και το γεγονός ότι ο εν λόγω κατέθεσε, την 30/12/2016, τη δεύτερη αίτηση με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, γεγονός που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της με το Δήμο Βόλου υπαλληλικής του σχέσης.

Τέλος λήφθησαν υπόψη και οι διατάξεις των παρ. 1 , 4 και 5 του άρθρου του Ν. 3584/2007 όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης του Προϊσταμένου, επιπέδου Διεύθυνσης και από τις οποίες προκύπτει ότι, μεταξύ των αναπληρωτών των προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, τον Διευθυντή μπορεί να αναπληρώσει ο αναπληρωτής του προϊσταμένου του Τμήματος Στάθμευσης Κωνσταντίνος Καραγιάννης του Αποστόλου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α', ως ανώτερος κατά βαθμό αναπληρωτής προϊστάμενος υποκείμενης της Διεύθυνσης οργανικής μονάδας.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση