Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Πρόσληψη νομικού στο Δήμο Βόλου
Πρόσληψη νομικού στο Δήμο Βόλου

Πρόσληψη νομικού στο Δήμο Βόλου

Την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου με σχέση έμμισθης εντολής προκηρύσσει ο εκτελών καθήκοντα δημάρχου Βόλου Θαν. με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”.

Η προκήρυξη εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 2210/τ.Β΄/27-7-2012), και ειδικότερα του άρθρου 34 αυτού όπου έχουν προβλεφθεί τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής εκ των οποίων η μία είναι κενή.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Βόλου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Βόλου και ειδικότερα:
-Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
– Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες για την διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων τους
-Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο
-Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
-Παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια ( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, Άρειο Πάγο, Σ.τ.Ε, Ελεγκτικό Συνέδριο ) για υποθέσεις του Δήμου
-Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου
-Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες• της Νομικής Υπηρεσίας .
Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή. Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
Η/Ο προσληφθείσα/εις θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.9 του ν. 4354/15 και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ή να αποστείλουν αίτηση με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Βόλου, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 131 , Τ.Κ. 38446, υπεύθυνη κα Αικατερίνη Παπαευσταθίου τηλ. 2421353124, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως 14.00, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο.
ΕΠΙΛΟΓΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και θα αποτελείται από:
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β) Τρεις Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.
 γ) Έναν  εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου με τον αναπληρωτή του. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του Δήμου Βόλου. Η/Ο πρόεδρος της Επιτροπής, δικαστικός πληρεξούσιος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση