Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Πρόσληψη δύο γιατρών σε ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου
Πρόσληψη δύο γιατρών σε ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου

Πρόσληψη δύο γιατρών σε ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου

Ο Βόλου απευθύνει πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης υ με δύο Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικούς Παθολόγους με αντικείμενο υ την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς των ιατρείων των του Δήμου Βόλου.
Ειδικότερα, ο ένας ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο κεντρικό , στο ΚΑΠΗ της Νέας Δημητριάδας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, καθώς και στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς , για συνολικά 70 ώρες το μήνα , ενώ ο δεύτερος ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα τέσσερα παραρτήματα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας και στο ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, για συνολικά 70 ώρες το μήνα.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος, με ημερομηνία έναρξης την 2/2/2017.
Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
2. Ειδίκευση στη Γενική Ιατρική ή Παθολογία
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
5. Πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
5. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
7. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής στον οικείο σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΤΣΑΥ.
Κριτήριο επιλογής, εκτός των τυπικών προσόντων, θα αποτελέσει η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και ιδιαίτερα η εμπειρία σε αντίστοιχες δομές.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 2/1/2017 ενώ ως καταληκτική ημερομηνία η 9/1/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικάμε συστημένη , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεω Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 , (τηλ. ς: 24213 53121, 24213 53150).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00-13:00.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση