Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Πρόσληψη ατόμων για απομάκρυνση του πεσσού στα “Δόντια”
Πρόσληψη ατόμων για απομάκρυνση του πεσσού στα “Δόντια”

Πρόσληψη ατόμων για απομάκρυνση του πεσσού στα “Δόντια”

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ς Ιδιωτικού Δικίου Ορισμένου Χρόνου(δύο μήνες), γι την εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Απομάκρυνση Ανατολικού Πεσσού Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Δημητριάδας στη θέση “Δόντια” Δήμου Βόλου και τοποθέτηση του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο», με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς .

Ειδικότερα προκηρύσσει μία θέση ΠΕ Αρχαιολόγοι και τέσσερις θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αθανασάκη 1 38001 ΒΟΛΟΣ, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Μαγνησίας υπόψιν Συρούκη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2421025349 και 2421076278, εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 01/08/2016 έως 05/08/2016).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

"Αλιεύοντας" την είδηση