Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τον εορταστικό φωτισμό του Δήμου Βόλου
Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τον εορταστικό φωτισμό του Δήμου Βόλου

Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τον εορταστικό φωτισμό του Δήμου Βόλου

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 329.880,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τοποθέτηση του εορταστικού φωτισμού για τα έτη 2020, 2021, 2022 και αποξήλωση (μετά το πέρας των εορτών) για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 11-05-2020.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.321,00 ευρώ (2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 27η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και η ώρα έναρξης είναι η 08:00 π.μ.
Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης είναι η 15.00.

Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με: α) Κ.Α. : 20.7335.131 με ποσό 88.498,80 Ευρώ από Ανταποδοτικά έσοδα, σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2020, β) με ποσό 109.960,00 Ευρώ, σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2021, γ) με ποσό 109.960,00 Ευρώ, σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2022 και δ) με ποσό 21.461,20 Ευρώ ,σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Βόλου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Συνελήφθη 43χρονος με 55 ναρκωτικά χάπια - https://t.co/lQaJr3bE7q -

  • Φωτιά σε στέγη σπιτιού στα Κάτω Λεχώνια  - https://t.co/C4s5dLkV10 -

  • Νεκρός ηλικιωμένος σε τροχαίο στον κόμβο Αλμυρού - https://t.co/dan4TYFRF8 -

"Αλιεύοντας" την είδηση