Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Προκήρυξη διαγωνισμού για ασφάλιση εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ
Προκήρυξη διαγωνισμού για ασφάλιση εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ

Προκήρυξη διαγωνισμού για ασφάλιση εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ

 

  Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει η ΔΕΥΑΜΒ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 25.000,00.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/04/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.M.B., οδός Κωνσταντα 141 στο Βόλο, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:00π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες προµηθευτών.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο προµηθειών της ∆ΕΥΑΜΒ τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνσηwww.deyamv.gr.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τρεις τραυματίες σε δύο τροχαία σε Βόλο και Κριθαριά - https://t.co/rcFnWNb953 -

  • Πρόστιμα για μη χρήση μάσκας σε επιβάτες λεωφορείου - https://t.co/iYk14XF77E -

  • Ασθενής σεισμική δόνηση βόρεια της Αλοννήσου - https://t.co/v5UVol4Znr -

"Αλιεύοντας" την είδηση