Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Προκήρυξη διαγωνισμού για ασφάλιση εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ
Προκήρυξη διαγωνισμού για ασφάλιση εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ

Προκήρυξη διαγωνισμού για ασφάλιση εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ

 

  Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει η , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλιση των εγκαταστάσεων της », προϋπολογισμού 25.000,00.

Όπως αναφέρεται στην που αναρτήθηκε στη «», ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/04/2017 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στην αίθουσα 5, 2ος όροφος, στο της Δ.Ε.Υ..M.B., Κωνσταντα 141 στο Βόλο, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:00π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε () με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Σε όλες τις περιπτώσεις, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της , μέχρι την καταληκτική και ώρα παραλαβής των προσφορών. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί και δ) κοινοπραξίες προµηθευτών.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο προµηθειών της ∆ΕΥΑΜΒ τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνσηwww.deyamv.gr.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Δωρεάν rapid test στην Αργαλαστή #RapidTests - https://t.co/cIEGmczsvi -

  • Με άρωμα Ολυμπιακών Αγώνων ο ΣΔΥ Βόλου στο Zagori Mountain Running #ΣΔΥΒόλου - https://t.co/OWjXY434LO -

  • Πανελλήνια Ομοσπονδία: “Εξοστρακισμός” και απομόνωση των λαϊκών αγορών βιομηχανικών ειδών στην πόλη του Βόλου… - https://t.co/BoyX9XY3Eo -

"Αλιεύοντας" την είδηση