Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Πρόχειρος διαγωνισμός για «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου»
Πρόχειρος διαγωνισμός για «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου»

Πρόχειρος διαγωνισμός για «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου»

Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της ς «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α Π. Σ » προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.), προκηρύσσει ο .

Αντικείμενο των εργασιών είναι η υγειονομική ταφή, στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος , των πάσης φύσεως μη επικινδύνων οικιακών και προσομοιούμενων προς αυτά στερεών αποβλήτων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας, φυσικού ή Νομικού Προσώπου που ήθελε να κάνει χρήση του χώρου, εφόσον έχει την έγκριση της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τους όρους, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου προς τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας (υγειονομική ταφή απορριμμάτων) θα γίνονται σε καθημερινή βάση (επτά ημέρες την εβδομάδα), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων και της προστασίας του τος. Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών της ς.

Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και των αναγκών της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου οφείλει απόλυτη συμμόρφωση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας.

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν για τουλάχιστον 35 ημέρες από την υπογραφή της ς και μέχρι την κάλυψη του ποσού των 40.000 ευρώ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ς υποβολής των προσφορών.

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, 10 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξης ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί, ενώ σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

"Αλιεύοντας" την είδηση