Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Βόλου
Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Βόλου

Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Βόλου

Με απόφαση του δημάρχου Βόλου, ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι Βόλου ως έμμισθοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Βόλου με θητεία ενός (1) έτους , ήτοι από 1-10-2021 έως και 30-9-2022.

O ορισμός  αντιδημάρχων έχει  ως εξής:

1.- Τον Θεοδώρου Αθανάσιο αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες:

α- Την αναπλήρωση του δημάρχου στα καθήκοντά του, με δικαίωμα υπογραφής , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

β-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία.

γ-Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

δ-Τον συντονισμό της κατάρτισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Δήμου.

ε-Τον συντονισμό της προετοιμασίας του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

στ-Την επιμέλεια, συντονισμό και παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος.

ζ- Τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και τον σχεδιασμό και προώθηση περιβαλλοντικών έργων και δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

η-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία.

θ-Την εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή των σχεδίων: α) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και β) Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων.

ι-Τη συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του  Δήμου για την εκπόνηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και των Κανονισμών τους.

ια-Την εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

ιβ-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και τη κείμενη νομοθεσία.

ιγ) Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και την στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

ιδ.-Τον συντονισμό και την εποπτεία γενικότερων δράσεων των οργανικών μονάδων του Δήμου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση, καθώς και την σύσταση ομάδων εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010, όπως κάθε φορά ισχύουν, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του δημάρχου.

ιε- Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν : την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

ιστ- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

ιζ-Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.

ιη- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

ιθ- Την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ειδικών θεμάτων που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

2.- Τον  Σταυρίδη Αθανάσιο, αντιδήμαρχο Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικότητας με αρμοδιότητες:

α-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων, Δόμησης και Βιώσιμης Κινητικότητας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και τη κείμενη νομοθεσία.

β- Την αρμοδιότητα για θέματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των τροχοφόρων, πλην της αστυνόμευσης των χώρων στάθμευσης και τον συντονισμό, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

γ- Τη μέριμνα για θέματα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων οδών και διασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων

δ- Την χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

ε- Την συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου ανελκυστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

στ- Την έκδοση απόφαση διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/08.

ζ- Την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/08.

η- Την εποπτεία και ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας των Κεραιών Σταθμών Ξηράς.

θ- Την αρμοδιότητα υπογραφής των συμβολαίων που αφορούν προσκυρώσεις εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου, τα οποία προέρχονται από υφιστάμενους πριν από την έγκριση του σχεδίου πόλεως κοινόχρηστους χώρους σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, και μέχρις αξίας έξι χιλιάδων (6.000,00 €), με βάση την εκάστοτε ισχύουσα αντικειμενική αξία των προσκυρωμένων ακινήτων.

ι- Την αρμοδιότητα υπογραφής παράτασης πέραν των εννιά μηνών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

ια- Την αρμοδιότητα υπογραφής παράτασης ισχύος οικοδομικής άδειας πέραν της τετραετίας.

ιβ- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

ιγ- Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

Ιδ- Την υπογραφή των αδειών των προϊσταμένων των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του.

ιε- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

ιστ- Την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης ειδικών θεμάτων που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

3. Τον  Μαλαματίνη Απόστολο, αντιδήμαρχο Καθαριότητας- Ανακύκλωσης- Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες:

α-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και τη κείμενη νομοθεσία.

β-Τον συντονισμό, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους, όλων των κεντρικών υπηρεσιών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών πολυδύναμων τμημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη (καθαριότητα, συντήρηση, ηλεκτροφωτισμός κλπ.)

γ-Τη μέριμνα και ευθύνη για τον καθαρισμό των χειμάρρων και των προαστιακών χώρων.

δ-Την αρμοδιότητα χειρισμού των θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου στη διαδικασία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων.

ε- Την αρμοδιότητα σε θέματα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

στ-Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό
Καθαριότητας του Δήμου.

ζ-Την αρμοδιότητα να ενεργεί για λογαριασμό του Δήμου Βόλου τις συναλλαγές με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ό,τι αφορά διαδικασίες προμήθειας Μηχανημάτων Έργου, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων εκ μέρους του Δήμου Βόλου.

η-Την αρμοδιότητα να ενεργεί για λογαριασμό του Δήμου Βόλου τις συναλλαγές με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σε ό,τι αφορά διαδικασίες προμήθειας ή μεταβίβασης επιβατικών Ι.Χ. και φορτηγών αυτοκινήτων, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων εκ μέρους του Δήμου Βόλου.

θ-Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

ι-Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου Διεύθυνσης της αρμοδιότητάς του.

ια- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

ιβ-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και την στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

ιγ-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

4.Toν Πράττο Γεώργιο, αντιδήμαρχο Πρασίνου, με αρμοδιότητες:

α- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου β- Την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου

γ- Την επιμέλεια, συντονισμό και παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου

δ- Τη μέριμνα και σχεδιασμό ανάπτυξης πρασίνου και την συντήρηση των χώρων πρασίνου, σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, σε συνεργασία και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους Δημοτικών Ενοτήτων.

ε- Την αρμοδιότητα και ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και την στελέχωση των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

στ- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του ζ- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

η- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται στον ίδιο, εκ μέρους του Δημάρχου.

θ- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

5 – Τον  Ανδρέα Ζέρβα, αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, με αρμοδιότητες:

α- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία.

β- Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 παρ. 1Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 76 Ν. 4555/2018 και εν συνεχεία από τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 4623/2019

γ- Τον συντονισμό της κατάρτισης και υλοποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου.

δ- Την συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου για την σύνταξη και παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους και τη μετρήσιμη οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων ως ενιαίου συνόλου.

ε- Την υπογραφή των εκθέσεων ανάληψης των πάσης φύσεως δαπανών.

στ- Την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων , εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των συμβάσεων, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000,00) €.

ζ- Την υπογραφή των πάσης φύσεως διακηρύξεων και δημοπρασιών προϋπολογισμού μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) €, καθώς και τον προέλεγχο και την προσυπογραφή όλων των διακηρύξεων και δημοπρασιών, εφόσον το οικονομικό τους αντικείμενο υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000,00) €.

η- Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και των ενταλμάτων πληρωμής των αποδοχών του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των υπηρεσιών.

θ- Την αρμοδιότητα της υπογραφής των αποφάσεων για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών  εργασιών και προμηθειών, μέχρι το χρηματικό όριο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως κάθε φορά αυτό διαμορφώνεται.

ι- Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Βόλου.

ια- Την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1080/80 ή άλλες διατάξεις της σχετικής με τις προσόδους των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας.

ιβ- Τη μέριμνα και τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας (πέραν της τρέχουσας διαχείρισής της).

ιγ- Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

ιδ- Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του ιε- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

ιστ- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

ιζ- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

6. Τον Κοπάνα Αργύριο, αντιδήμαρχο περιφερειακών ενοτήτων (πλην της Δημοτικής
Ενότητας Ν. Ιωνίας), με αρμοδιότητες:

α- Την επικοινωνία και τη συνεργασία του Δήμου με τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.

β- Την συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.

γ-Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές

Ενότητες της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων

των Δ-Ε αρμοδιότητάς του.

δ-Τη μέριμνα για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται

στις Δημοτικές Ενότητες της αρμοδιότητάς του.

ε – Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στις
Δημοτικές Ενότητες Ν. Αγχιάλου, Αισωνίας, Αγριάς, Αρτέμιδας, Πορταριάς, Μακρινίτσας και
Ιωλκού.

στ- Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων εντός

των διοικητικών ορίων των ως άνω Δημοτικών Ενοτήτων

ζ – Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγματοποίησης ή συμμετοχής σε αγροτικές εργασίες,

εντός των διοικητικών ορίων των ως άνω Δημοτικών Ενοτήτων ευθύνης του, καθώς επίσης και

εντός των διοικητικών ορίων της Δ-Ε Βόλου, σε οπλίτες, δόκιμους έφεδρους, αξιωματικούς

(ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες

Δυνάμεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

η- Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των αρμοδιοτήτων του.

θ- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

ι- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

7.- Τον  Στεφόπουλο Χρήστο, αντιδήμαρχο Δ-Ε Ν. Ιωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων με αρμοδιότητες:

α-Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας και την εποπτεία της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα

β-Τη μέριμνα για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της αρμοδιότητάς του.

γ-Την συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της αρμοδιότητάς του για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ-Την υπογραφή των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και αδειών διαφημίσεων που εκδίδονται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας

ε-Την υπογραφή βεβαιώσεων περί πραγματοποίησης ή συμμετοχής σε αγροτικές εργασίες, εντός των διοικητικών ορίων της ως άνω Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του σε οπλίτες, δόκιμους έφεδρους, αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τη χορήγηση αγροτικών αδειών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

στ- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων

ζ-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των κοιμητηρίων εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Βόλου.

η-Την αρμοδιότητα για την έκδοση και υπογραφή των πράξεων που αφορούν στη σύσταση και παραχώρηση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια του Δήμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο που διέπει την σχετική διαδικασία.

θ – Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

ι – Την αρμοδιότητα και ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και την στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

ια – Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του.

ιβ- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

ιγ – Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

8. Τον  Ζαρκάδα- Βεργή Απόστολο , αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες:

α- Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία και γενικότερα, τη μέριμνα και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

β- την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη της υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με τα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ισχύοντα ΟΕΥ

γ-την αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

δ- την υπογραφή εγγράφων του τομέα της αρμοδιότητάς του.

ε-Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας.

στ- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

ζ-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και την στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

η -Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του Δημάρχου.

9. Την Κότογλου Δέσποινα, αντιδήμαρχο Παιδείας- Πολιτισμού με αρμοδιότητες:

α-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία, και γενικότερα, τη μέριμνα και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού,

Παιδείας, Εθελοντισμού, Νεολαίας, Ισότητας των φύλων, Ένταξης Μεταναστών, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δήμου που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά, τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

β- Την αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφορικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης και μαθητείας

γ-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

δ- Την υπογραφή των αδειών προϊσταμένου του Τμήματος αρμοδιότητάς της.

ε- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της.

στ-Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται εκ μέρους του Δημάρχου.

ζ- Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

10.-Τον  Καπουρνιώτη Μιχαήλ, αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας με αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά ΟΕΥ και την κείμενη νομοθεσία, πλην του τομέα τουρισμού.

α- Tην αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 παρ. 1 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 76 Ν. 4555/2018 και εν συνεχεία από τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 4623/2019, σε αντικατάσταση του κ. Αναστασίου Μπατζιάκα, που είχε ορισθεί δυνάμει της αριθ. 59101/31-8-2020 (ΑΔΑ:Ω9ΦΒΩ96-ΣΓΧ) απόφασής μας, με την ιδιότητα του αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

β-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που υπάγονται στο καθεστώς προέγκρισης του άρθρου 80 του ΔΚΚ.

γ-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εξαιρούνται της προέγκρισης (κολυμβητικές δεξαμενές, αυτόματοι πωλητές τροφίμων και ποτών, πώληση τυποποιημένων παγωτών κ.λπ.).

δ-Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τους ΟΤΑ και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 80 του ΔΚΚ (πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών πτηνών κ.λπ.).

ε-Την υπογραφή των αδειών καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

στ-Την υπογραφή των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.

ζ-Την υπογραφή προσωρινής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και την προσωρινή διακοπή των καταστημάτων ΥΕ που λειτουργούν με το σύστημα της γνωστοποίησης (Ν. 4442/2016) και ανάγονται στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

η-Την υπογραφή των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, οι οποίες θα χορηγούνται μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

θ- Την υπογραφή πράξεων που αφορούν στην αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15, 34,36 και 38 Ν. 4442/2016 και της αριθ. οικ.16228/17 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723 Β/18-5-2017).

ι- Την αρμοδιότητα συντονισμού, συνεργασίας με φορείς του τομέα επιχειρηματικότητας και προώθησης ζητημάτων που άπτονται του τομέα αυτού, και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων του Δήμου

ια-Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.

ιβ- Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

ιγ-Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

ιδ- Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αρμοδιότητάς του.

ιε- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του

Β) Πρόσθετες αρμοδιότητες έμμισθων αντιδημάρχων

1.- Στον αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Καπουρνιώτη Μιχαήλ ανατίθενται:

– Τα καθήκοντα ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου , τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης της αρμόδιας Ληξιάρχου Βόλου

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου, στη ληξιαρχική περιφέρεια Βόλου

– Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βόλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τα παραπάνω καθήκοντα θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας κ. Ζέρβα Ανδρέα

2.- Στον αντιδήμαρχο Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων (πλην Δ-Ε Ν. Ιωνίας) κ. Κοπάνα Αργύριο, ανατίθενται:

– Τα καθήκοντα ληξιάρχου των Ληξιαρχείων Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης των ληξιάρχων.

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου, στις ληξιαρχικές περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου.

– Την υπογραφή αδειών τέλεσης πολιτικών γάμων που εκδίδονται από τις Ληξιαρχικές Περιφέρειες Πορταριάς και Ν. Αγχιάλου .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τα παραπάνω καθήκοντα θα ασκούνται από την αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού  Κότογλου Δέσποινα

Γ) Αναπληρώσεις:

– Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών  Αθανασίου Θεοδώρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικότητας  Αθανάσιος Σταυρίδης και αντιστρόφως.

-Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Καθαριότητας- Ανακύκλωσης- Πολιτικής Προστασίας  Απόστολου Μαλαματίνη , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Γεώργιος Πράττος και αντιστρόφως.

– Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας  Ανδρέα Ζέρβα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Μιχαήλ Καπουρνιώτης και αντιστρόφως.

– Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων (πλην Δ-Ε Ν. Ιωνίας)  Αργυρίου Κοπάνα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο αντιδήμαρχος Ν. Ιωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων  Χρήστος Στεφόπουλος και αντιστρόφως.

– Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης Απόστολου Ζαρκάδα- Βεργή όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η αντιδήμαρχος Παιδείας- Πολιτισμού  . Κότογλου Δέσποινα και αντιστρόφως.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Α) Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο  Μποντού – Τοκαλή Γεωργία, άμισθη αντιδήμαρχο Τουρισμού Δήμου Βόλου με θητεία ενός (1) έτους , ήτοι από 1-10-2021 έως και 30-9-2022 , με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στον τομέα του Τουρισμού

β) Τη μέριμνα και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των τομέων Τουρισμού, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και τις άλλες επιτροπές και συμβούλια του Δήμου που ασχολούνται με τα εν λόγω ή παρεμφερή αντικείμενα.

γ) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης.

δ) Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου, καθώς και τη μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών- προγραμμάτων ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

ε) Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της.

στ)Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται στην ίδια, εκ μέρους του Δημάρχου.

στ) Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων της.

ζ) Την υπογραφή των αδειών του προϊσταμένου Τουρισμού.

η- Την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία Τμήματος Τουρισμού, αρμοδιότητάς της.

Β) Ως άμισθη αντιδήμαρχος η Μποντού – Τοκαλή Γεωργία δεν δικαιούται αντιμισθία ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απολαβή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 59 Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47 Ν. 4647/2019, καθώς και ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 48/22119/7-4-2020 (ΑΔΑ 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες αντιδημάρχους άρχεται από την 1-10-2021.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση