Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Μειοδοτικός διαγωνισμός από τον Δήμο Βόλου για την προμήθεια υπόγειων κάδων
Μειοδοτικός διαγωνισμός από τον Δήμο Βόλου για την προμήθεια υπόγειων κάδων

Μειοδοτικός διαγωνισμός από τον Δήμο Βόλου για την προμήθεια υπόγειων κάδων

Ο προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διγωνισμό με σφργισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο (Πλατεία Ρ. ου, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 3 Μαΐου και λήξης κατάθεσης προσφορών 11:00΄π.μ. για «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 70.680 ευρώ, συμπεριλαμομένου Φ.Π.Α.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

"Αλιεύοντας" την είδηση