Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Γ. Πράττος: Εξόφθαλμα διαστρεβλούμενη πραγματικότητα
Γ. Πράττος: Εξόφθαλμα διαστρεβλούμενη  πραγματικότητα

Γ. Πράττος: Εξόφθαλμα διαστρεβλούμενη πραγματικότητα

“Το τελευταίο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα πρόσωπα επιχειρούν συστηματικά – μέσω αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. – να πείσουν τους πολίτες της ς ότι στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. διενεργείται παράνομη μεταφορά και εναπόθεση επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων, με πιθανολογούμενες αρνητικές συνέπειες στην δημόσια υγεία, περαιτέρω δε ουσιώδη μείωση της φέρουσας δυνατότητας υγειονομικής ταφής του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. Εντέχνως δε, συνοδεύουν τις σχετικές αναφορές τους με την επίκληση ότι όλα αυτά συμβαίνουν υπό καθεστώς μυστικοπάθειας και αδιαφάνειας εκ μέρους των οργάνων του Ν. ς.” Tα παραπάνω τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Γ. Πράττος και δίνει διευκρινίσεις για το θέμα.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της εξόφθαλμα διαστρεβλούμενης πραγματικότητας και ορθή ενημέρωση των πολιτών επί του θέματος, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

  1. Στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου δεν εναποτίθενται επικίνδυνα – μολυσματικά απόβλητα και εν γένει δεν εναποτίθενται απόβλητα που δεν αντιστοιχούν σε επιτρεπόμενους από την νομοθεσία και την ισχύουσα για την λειτουργία του (Χ.Υ.Τ.Α.) Απόφαση ΄Εγκρισης Πειβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), ούτε τεκμηριώνεται από το σύνολο των μέχρι σήμερα διενεργηθέντων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου η εναπόθεση επικίνδυνων – μολυσματικών αποβλήτων.
  2. Ο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου δέχεται τον κωδικό αποβλήτων ΕΑΑΜ (190203), δηλαδή επεξεργασμένα-αποστειρωμένα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, καθόσον αυτό ρητά επιτρέπεται τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία, όσο και από την ισχύουσα για την λειτουργία του (Χ.Υ.Τ.Α.) Απόφαση ΄Εγκρισης Πειβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

Τα απόβλητα που παράγονται, κατόπιν επεξεργασίας στην μονάδα αποστείρωσης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων της ANSY A.E., συνιστούν μη επικίνδυνα πλέον απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. οικ. 146163 (Παράρτημα 1, παρ. 4.3.3) και δεν απαγορεύεται να διατίθενται από ιδιώτες σε Χ.Υ.Τ.Α. γενικά (σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003), ούτε στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου ειδικότερα, ελλείψει σχετικών απαγορευτικών προβλέψεων στην ισχύουσα για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

Σημειώνουμε ότι ήδη από το 2009 και μέχρι σήμερα, ο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου δέχεται παρόμοια απόβλητα (επεξεργασμένα-αποστειρωμένα απόβλητα υγειονομικών μονάδων), σημαντικά υπέρτερου ετήσιου όγκου, από άλλον επιχειρηματικό φορέα, δυνάμει σχετικής Απόφασης του τότε Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, χωρίς ποτέ να εγερθεί (και δικαίως) από οποιονδήποτε ζήτημα επικινδυνότητας της εναπόθεσης των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Όσον αφορά στην ποσότητα των αποβλήτων που δέχθηκε ο Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου από την ANSY A.E., κατά την περίοδο Φεβρουάριος – Μάϊος , αυτή ανέρχεται στους 65 περίπου τόνους μηνιαίως, δηλαδή αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,80% περίπου του συνολικού μηνιαίου όγκου των εναποτιθέμενων στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου αποβλήτων, γεγονός που πλήρως αποδεικνύει ότι η εναπόθεση των αποβλήτων αυτών δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ουσιώδη μείωση της φέρουσας δυνατότητας υγειονομικής ταφής του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α., μέχρι τον προβλεπόμενο χρόνο λειτουργίας του, υπό τις παρούσες συνθήκες ( 2018).

Ο Ν. Μαγνησίας έχει την ότι στην νομική διάστασή του, το ζήτημα της μεταφοράς αποβλήτων της ANSY A.E. από την ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, χωρίς να έχει προηγηθεί έκδοση Απόφασης των οικείων Γενικών Γραμματέως Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, φέρει τα χαρακτηριστικά έλλειψης διοικητικής αδειοδότησης (ως τέτοιες δε εκλαμβάνει, καταρχήν και τις σχετικές αναφορές του με αριθμό πρωτ. 4991/31.05. έγγραφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας) και όχι ουσιαστικής παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Άλλωστε, σε κανένα σημείο του παραπάνω έγγραφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά περί διαπίστωσης μεταφοράς και εναπόθεσης επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων, με πιθανολογούμενες αρνητικές συνέπειες στην δημόσια υγεία, περαιτέρω δε περί ουσιώδους μείωσης της φέρουσας δυνατότητας υγειονομικής ταφής του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του Συνδέσμου ομόφωνα έκρινε απαραίτητη – ακριβώς επειδή σέβεται την νομιμότητα και τις απόψεις των αρμόδιων διοικητικών Αρχών, έστω και αν (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) δεν συμφωνεί με αυτές – την αναστολή (και όχι ανάκληση) της άδειας διάθεσης αποβλήτων της ANSY A.E., με κωδικό Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων ΕΑΑΜ 190203 (δηλαδή επεξεργασμένα-αποστειρωμένα απόβλητα υγειονομικών μονάδων), μέχρι την πλήρη διευκρίνιση και επίλυση του παραπάνω (διοικητικής φύσης) ζητήματος.

Όπως αποδεικνύεται από τον συνδυασμό δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων βέβαιης χρονολογίας, η εν λόγω Απόφαση (36/2016/02.06.2016) όχι απλά εκδόθηκε κατά την παραπάνω ημερομηνία (02.06.2016), αλλά περαιτέρω αυθημερόν κοινοποιήθηκε στην ANSY A.E. και έκτοτε (παρά τις σχετικές διαμαρτυρίες της τελευταίας) έχει ανασταλεί, μέχρι την πλήρη διευκρίνιση και επίλυση του παραπάνω (διοικητικής φύσης) ζητήματος, η εναπόθεση αποβλήτων της εν λόγω επιχείρησης (τα σχετικά έγγραφα είναι στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών).

Στο πλαίσιο των περιορισμένων (σε ότι αφορά δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το ευρύ φάσμα των καταστατικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων του, λαμβανομένης υπόψη της ακραίας υποστελέχωσής του) λειτουργικών δυνατοτήτων του, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας ανταποκρίθηκε στο σύνολο των θεσμικών υποχρεώσεών του, σε ότι αφορά στην αναγκαία πληροφόρηση για το εν λόγω ζήτημα [απαντήσεις σε Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Βόλου, απαντήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής επερώτησης, αποστολή απόψεων στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Θεσσαλίας κ.λπ.].

Αντίθετα, ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας δεν ανταποκρίθηκε, ούτε προτίθεται να ανταποκριθεί, σε «χωρίς αρχή, μέση και τέλος» συζητήσεις και άγονες αντιπαραθέσεις στα Μ.Μ.Ε., για ένα ζήτημα με απόλυτα προσδιορισμένες πτυχές και διαστάσεις, αφήνοντας τον ρόλο αυτό σε όσους έχουν διαχρονικά αποδείξει τις «επιδόσεις» τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα (και μόνο).”

Πράττος

"Αλιεύοντας" την είδηση