Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Επικοινωνιoλόγο θα προσλάβει ο Δήμος Βόλου
Επικοινωνιoλόγο θα προσλάβει ο Δήμος Βόλου

Επικοινωνιoλόγο θα προσλάβει ο Δήμος Βόλου

Eιδικό συνεργάτη για την υποστήριξη του γραφείου δημάρχου σε θέματα επικοινωνιακής ς και επικοινωνιακού προγραμματισμού θα προσλάβει o Δήμος Βόλου και η σχετική απόφαση του δημάρχου δημοσιεύτηκε σήμερα στη “”.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο δήμαρχος Βόλου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα επικοινωνιακής ς και επικοινωνιακού προγραμματισμού (σχεδιασμός πολιτικών επικοινωνίας, προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων του Δήμου με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, επικοινωνιακών δράσεων, ανατροφοδότηση και βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής κ.λπ. )
Απαιτούμενα προσόντα
– Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 Ν. 3584/2007
– Πτυχίο ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
συναφές με την προς πλήρωση θέση, ήτοι με κύριο επιστημονικό αντικείμενο την Επικοινωνία.
– Επαρκείς γνώσεις με βάση το αντικείμενο σπουδών ή εμπειρία σε αν αντικείμενα.
– Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
-Αίτηση
– Βιογραφικό σημείωμα
-Τίτλος σπουδών
-Πτυχίο αγγλικής ς, τουλάχιστον επιπέδου
-Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαρκούς γνώσης ( βάσει του αντικειμένου σπουδών) σε αν αντικείμενα
-Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου δε θα ασκείται ελεύθερο επάγγελμα.
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στον Δήμο Βόλου (Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λεωφόρος Ειρήνης 131) μέχρι και την Παρασκευή 20-4-2018 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που θα συνοδεύονται από τα πιο πάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, στα τηλέφωνα 24213 53150 και 24213 53122
"Αλιεύοντας" την είδηση