Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Ελεύθερη είσοδος για λουόμενους στην Πλαζ των Αλυκών
Ελεύθερη είσοδος για λουόμενους στην Πλαζ των Αλυκών

Ελεύθερη είσοδος για λουόμενους στην Πλαζ των Αλυκών

Καθαρίζεται και παραδίδεται  το Σάββατο

Στην Πλαζ των Αλυκών βρέθηκαν σήμερα μέλη της δημοτικής αρχής Βόλου και συνεργεία καθαρισμού της ακτής.

Η Πλαζ των Αλυκών παρέμενε έρημη, αναξιοποίητη   κι εγκαταλειμμένη στην αρχή του καλοκαιριού, με να μην τη χρησιμοποιούν οι λουόμενοι για το μπάνιο τους.

Σύμφωνα με τη η  Πλαζ των Αλυκών, αφού καθαριστεί κι ετοιμαστεί,  μέχρι το Σάββατο θα παραδοθεί στους του Bόλου με ελεύθερη είσοδο.

Έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων για την πλαζ Αλυκών

Εν τω μεταξύ, στην έκδοση διαταγής για την απόδοση μισθίου και καταβολής μισθωμάτων για την πλαζ Αλυκών, θα προχωρήσει ο Βόλου, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της ς Επιτροπής του Δήμου.

Η Επιτροπή  αποφάσισε να εγκρίνει την κατάθεση αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων από τη μίσθωση της «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ», που βρίσκεται στις Νέες Παγασές του Δήμου Βόλου, αφού προηγουμένως τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η σύμβαση μίσθωσης υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας στις 26 Ιουνίου 2013 και με την από 26.6.2013 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και της ετερόρρυθμης εταιρείας η τελευταία δηλώνει ότι: « Η συμβαλλόμενη στο παρόν εταιρεία, η οποία υποκαθιστά την αρχική μισθώτρια, δηλώνει δια των νομίμων εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αρχικής από 14.6.2013 σύμβασης μίσθωσης, και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αρχικής μισθώτριας, που απορρέουν απ' αυτή.».

Σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα από τη νομική υπηρεσία του Δήμου Βόλου, η έκταση που μισθώθηκε έχει εμβαδόν 14.498,00 μ2 και περιλαμβάνει: α) ισόγειο κτίσμα ( αναψυκτήριο) εμβαδού 35,26 μ2, β) ισόγειο κτίσμα ( μπαρ) εμβαδού 42,23 μ2 , γ) ισόγειο κτίσμα ( αποδυτήρια) εμβαδού 138,60 μ2 δ) W.C εμβαδού 24,67 μ2 ε) ισόγειο κτίσμα ( αποδυτήρια) εμβαδού 138,60 μ2 και στ) W.C εμβαδού 24,67 μ2.

Στην εκμισθούμενη έκταση περιλαμβάνονται χώροι πρασίνου και χώροι άθλησης και το τμήμα του αιγιαλού, έμπροσθεν της ανωτέρω περιγραφόμενης έκτασης, εμβαδού 7,142,62 μ2.

Στο άρθρο 2 της άνω μισθωτικής σύμβασης αναφέρεται:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 14 Ιουνίου 2013 (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η “μισθώτρια υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο και να εγκαταλείψει την παραχωρηθείσα έκταση. Η Μισθώτρια δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

ΜΙΣΘΩΜΑ

Το μίσθωμα για την ως άνω διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται για τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης

δηλαδή από 14/6/2013 έως 13/6/2014 στο των 36.500 ευρώ πλέον χαρτοσήμου, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο μέχρι τη λήξη της συμβάσεως σε ποσοστό ίσο με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού (δείκτη Τιμών Καταναλωτή), όπως αυτός υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε., πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Στο ανωτέρω μίσθωμα προστίθεται το αντάλλαγμα για το δικαίωμα απλής χρήσης του τμήματος του αιγιαλού, το οποίο, όπως αναφέρεται πιο πάνω (άρθρο 1Β της παρούσας), θα μεταβιβάζεται στη μισθώτρια κάθε έτος, χωρίς δημοπρασία (παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2971/1001). Το αντάλλαγμα αυτό προσδιορίζεται, με βάση τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής, σε ποσοστό ίσο με το δέκα

τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό θα διαμορφώνεται κατ' έτος.

ΧΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μίσθωμα, καθώς και το αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού, της πρώτης μισθωτικής περιόδου θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Βόλου, στο σύνολο του (100%), ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης.

Το ετήσιο μίσθωμα, καθώς και το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού, θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, η δεύτερη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και η τρίτη το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου εκάστου έτους.

Για τον τελευταίο χρόνο της μίσθωσης, που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η μισθώτρια υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος. Στους όρους της διακήρυξης για την εκμίσθωση της «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ», οι οποίοι στο σύνολο τους θεωρούνται ουσιώδεις και δεσμεύουν τον μισθωτή αποτελούν δε και όρους της μεταξύ μας μισθωτικής σύμβασης και συγκεκριμένα στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1 αναφέρεται ότι Άρθρο 9 …..Το μίσθωμα, καθώς και το αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού, της πρώτης μισθωτικής περιόδου θα καταβληθεί στο

Ταμείο του Δήμου Βόλου, στο σύνολο του (100%), ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης, Το μίσθωμα, που θα επιτευχθεί, μετά τη δημοπρασία και την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο μέχρι τη λήξη της συμβάσεως σε ποσοστό ίσο με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού (δείκτη Τιμών Καταναλωτή), όπως αυτός υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε., πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Παράλληλα με την κατ' έτος αναπροσαρμογή του μισθώματος θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αυτό και η κατατεθείσα κατά την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως, εγγύηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, ως εκ τούτου ο μισθωτής θα προσκομίζει κατ' έτος συμπληρωματική, της αρχικής αορίστου διάρκειας, εγγυητική , ποσού που θα αντιστοιχεί στην ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Το ετήσιο μίσθωμα, καθώς και το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης του αιγιαλού, θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου εκάστου έτους. Για τον τελευταίο χρόνο της μίσθωσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος, όπως στον 1° χρόνο μίσθωσης. Σε περίπτωση που, με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ΚΥΑ περί απευθείας παραχώρησης στους Δήμους του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού ή άλλης σχετικής διάταξης, προκύψει μισθωτικό αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση στο μισθωτή του δικαιώματος της απλής χρήσης του αιγιαλού μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του κατά τα ανωτέρω ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό θα διαμορφώνεται κατ΄ έτος, τότε το επιπλέον θα αφαιρείται από το καταβαλλόμενο το συγκεκριμένο έτος μίσθωμα.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό που θα καταβάλλει κατ΄ έτος ο μισθωτής ως μίσθωμα για την παραχωρούμενη έκταση και τα επ' αυτής κτίσματα και ως μισθωτικό αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, θα ανέρχεται στο ύψος του μισθώματος, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση τα προαναφερόμενα, πλέον του δέκα τοις εκατό (10%), ασχέτως του πώς κατανέμεται το ποσό αυτό μεταξύ του μισθώματος για την παραχωρούμενη έκταση και τα επ' αυτής κτίσματα και του μισθωτικού ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης του αιγιαλού.

Επειδή λόγω μη καταβολής μισθωμάτων ο εκμισθωτής Βόλου δικαιούται να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των μισθωμάτων ακολουθώντας κάθε νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, προτείνεται στο γνωμοδοτικό σημείωμα να κατατεθεί αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων αφού προηγουμένως τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία κατά τις κείμενες διατάξεις.

"Αλιεύοντας" την είδηση