Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Δημόσιος διαγωνισμός για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ
Δημόσιος  διαγωνισμός για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ

Δημόσιος διαγωνισμός για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ

Tο πρακτικό από την συνεδρίαση του ΣΥΔΙΣΑ στις 11 Οκτωβρίου αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια” .

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ομόφωνα η προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με τίτλο «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. ΒΟΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017» σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την διεκπεραίωση των εργασιών υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Π.Σ. Βόλου.

Η δαπάνη για την εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 203.520,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο χώρος παροχής της εργασίας από τον ανάδοχο, είναι ο ΧΥΤΑ Βόλου. Η προϋπολογιζόμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας (συμβατική διάρκεια συνεργασίας των μερών), ορίζεται σε τέσσερις μήνες μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού αυτής, λαμβανομένης υπόψη της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, εάν αυτή συντελεστεί σε συντομότερο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση η ακριβής χρονική διάρκεια της σύμβασης εξαρτάται από την συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα εισέλθουν στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου προς θραύση – σύνθλιψη και υγειονομική ταφή, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και του Αναδόχου.

Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής στη δημοπρασία, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη και τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών υλοποίησης αυτής, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής η οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τις διακυμάνσεις της στάθμης υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας η παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση