Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Διαγωνισμός για την φύλαξη του προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου στα Πευκάκια
Διαγωνισμός  για την φύλαξη του προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου στα Πευκάκια

Διαγωνισμός για την φύλαξη του προβλήτα σιδηροδρομικού πορθμείου στα Πευκάκια

Συνοπτικό διγωνισμό προκηρύσσει ο Οργνισμός Λιμένος Βόλου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης του Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκακίων) Λιμένα Βόλου, Αρμοδιότητας ΟΛΒ ΑΕ , προϋπολογισμού 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ετήσια, αρχομένη από την υπογραφή της.

Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών είναι η του Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκακίων), μέσω της ολοήμερης (εικοσιτετράωρης) στελέχωσης του φυλακίου πύλης, με καθήκοντα την εξακρίβωση λόγου εισόδου των προσερχομένων οχημάτων και κατά περίπτωση απαγόρευση ή μη ς την καταγραφή στοιχείων οδηγού, οχήματος, φορτίου και του πλοίου στο οποίο προορίζεται το φορτίο και πιθανή τήρηση ταμείου για εισπράξεις μικροποσών, με μετρητά ή πιστωτικές/ και έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών.

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την αποτελεσματική διεκ των συμβατικών του υποχρεώσεων θα πρέπει να διαθέσει μία εικοσιτετράωρη βάρδια ως ς στην Πύλη του Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Πευκακίων) Λιμένα Βόλου.

Το σύνολο της ς του προσωπικού που θα απασχοληθεί θα διαθέτει τις προβλεπόμενες από το Ν. 2518/97 άδειες σε ισχύ. Το προσωπικό του αναδόχου, που θα στελεχώσει τη θέση φύλαξης του Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου Λιμένα Βόλου, θα ενημερωθεί από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΒ ΑΕ, αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που άπτονται των καθηκόντων του και θα εκπαιδευτεί στη χρήση του εξοπλισμού που θα του διατεθεί. Οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική διαδικασία του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνει τον τελευταίο.

Κατά την των καθηκόντων του, το προσωπικό φύλαξης, θα φέρει υποχρεωτικά την προβλεπόμενη ομοιόμορφη στολή (που θα συμφωνηθεί με την ΟΛΒ ΑΕ) και θα έχει ευπρεπή και επιμελημένη εμφάνιση.

Οι προσφορές θα περιέλθουν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή αποκλεισμού μέχρι την 10:00' της 23-01-2017 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση