Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Διαγωνισμός για τη σίτιση μεταναστών
Διαγωνισμός για τη σίτιση μεταναστών

Διαγωνισμός για τη σίτιση μεταναστών

  Την Παρασκευή 22 Ιουλίου στις 10 το πρωί, θα διενεργηθεί διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) του Κέντρου «Ανοιχτής Δομής ς» στο 3ο χλμ Ε.Ο. – Λάρισας, του Δήμου του Νομού , λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ς και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης ς .
Η φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την οικονομική προσφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά), με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του εν λόγω διαγωνισμού, θα γίνει στο 505 ΤΠΖΝ/4Ο Γραφείο, Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ»,Νέα Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930,(2421086414) μέχρι 22 Ιουλ 16 και 10:00. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει στις 22 του μήνα και 10:00 στο 505 ΤΠΖΝ και η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει στις 22 Ιουλίου στις 12, στο 505 ΤΠΖΝ.
Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 28.620ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το παραπάνω ύψος δαπάνης έχει υπολογιστεί για 200 άτομα/ημέρα, για ένα μήνα (30 ημέρες) και με το μέγιστο κόστος ανά άτομο (5,87€).Οι τητες των συγκεκριμένων ειδών δύναται να αυξηθούν έως 15 % ή να μειωθούν έως 50% επί των παραπάνω εκτιμώμενων ποσοτήτων.
Το μέγιστο κόστος ημερησίων ανά άτομο, ανέρχεται στα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87 €) και δε διαπραγματεύεται.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση