Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Διαγωνισμός για τη φύλαξη του κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αγριά
Διαγωνισμός για τη φύλαξη του κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αγριά

Διαγωνισμός για τη φύλαξη του κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αγριά

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Κέντρα ς Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά , στην Αθήνα και στα , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 186.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 230.640 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Εκτιμώμενη διάρκεια της ς είναι 12 μήνες, αρχής γενομένης από την 01/01/2020 και η εκτιμώμενη αξία της ς αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης για διάστημα 12 μηνών.

Ο θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 29/11 /2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της δις του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τα ποιοτικής ς που αναφέρονται στη , ενώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση