Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Διαγωνισμός για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βόλου
Διαγωνισμός για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βόλου

Διαγωνισμός για τη φύλαξη δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βόλου

Με απόφαση του δημάρχου Βόλου Αχ. Μπέου, προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός έτους, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 150.908ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία της αναφερόμενης υπηρεσίας (ετήσια παροχή υπηρεσίας με άπαξ προμήθεια εξοπλισμού και εργασίας εγκατάστασης). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www . promitheus . gov . gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 14-10-2019 και ώρα: 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-10-2019 και ώρα: 15:00μ.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των 2.434ευρώ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου, αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www . dimos volos .gr.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

"Αλιεύοντας" την είδηση