Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Διαγωνισμός για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων από τον Δήμο Βόλου
Διαγωνισμός για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων από τον Δήμο Βόλου

Διαγωνισμός για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων από τον Δήμο Βόλου

Συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών, για την «Περισυλλογή-φιλοξενία- φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δ.Ε.. Δήμου Βόλου, στο ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς, για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 47.591,20€ συμπεριλαμβανομένου προκηρύσσει ο Δήμος Βόλου.

Η του Δήμου Βόλου, δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής:

) Με αποστολή (ταχυδρομικά,courier, συστημένη ), ή µε κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38001, Βόλος), το αργότερο μέχρι την διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι στις 29/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ.

β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ), την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 29/11/2017 και από ώρα 10.30 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.µ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών).

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχες σχετικές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της ∆/νσης Οικονομικών, πληρ: Μαρία Παπαϊωάννου, τηλ: (24213)50177.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θ’ αναρτηθεί στην του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.dimosvolos.gr.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα Βόλου µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η παρούσα υπογράφεται σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 8428/29-01-2015 του Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ματαιώνεται λόγω COVID-19 το παζάρι Βελεστίνου  - https://t.co/Kj7qcgeLzS -

  • Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση καλυμμάτων στα δίκτυα ύδατος και ρεύματος στον κυματοθραύστη - https://t.co/VTnlCs8jkX… -

  • Εκπαίδευση τεσσάρων μαθητευόμενων ατόμων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στην ΠΕΜΣ #ΕΠΑΣΟΑΕΔ - https://t.co/6Z2P4ViCoS -

"Αλιεύοντας" την είδηση