Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Διαγωνισμός από Δήμο Βόλου για πληροφοριακές πινακίδες
Διαγωνισμός από Δήμο Βόλου για πληροφοριακές πινακίδες

Διαγωνισμός από Δήμο Βόλου για πληροφοριακές πινακίδες

Διγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος γι την προμήθεια πληροφοριακών  πινακίδων.
Ο διαγωνισμός είναι συνοπτικός , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαισίων – πληροφοριακών πινακίδων για τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου », συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.198,40€ συμπεριλαμομένου ΦΠΑ.
Οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής:
α) Με (ταχυδρομικά,courier, συστημένη επιστολή), ή με στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38333, Βόλος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι στις 1/8/2018, ημέρα Τετάρτη και 10.30 π.μ. ή
β) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο), την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 1/8/2018 και από 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και παρέχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, τηλέφωνα: (24213)50177, 50106.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θ' αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στο διαδίκτυο www.dimosvolos.gr, ενώ η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».
"Αλιεύοντας" την είδηση