Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Απορρίφθηκε προσφυγή της ΔΕΥΑΜΒ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Απορρίφθηκε προσφυγή της ΔΕΥΑΜΒ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Απορρίφθηκε προσφυγή της ΔΕΥΑΜΒ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας προσφυγή που είχε καταθέσει η , ως αβάσιμη κατά το νόμο, κατά απόφασης του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με την οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ μετά από ελέγχους στις εγκαταστάσεις ΕΕΛ στην Μπουρμπουλήθρα.

Σημειώνεται ότι με την με αριθμό 6013/08-08-2017 απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 € στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), μετά από ελέγχους στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Λ.), που βρίσκονται στη θέση “Μπουρμπουλήθρα” Δ. Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στις 5-09-2017 η προσέφυγε κατά της παραπάνω απόφασης του περιφεριάρχη Θεσσαλίας.

Ωστόσο, στο σκεπτικό της απόφασης, αναφέρεται ότι, από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα βάσει της με αριθμό 4968/05-07-2017 εισήγησης επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας, το εν λόγω αρμόδιο Τμήμα διενήργησε, με τη συνδρομή διαπιστευμένου Εργαστηρίου χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, δειγματοληπτικούς ελέγχους στις 18/08/, 30/08/ και 14/12/2016 στις Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., στη θέση “Μπουρμπουλήθρα” Δ. Βόλου, προκειμένου να ελεγχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής των Ε.Ε.Λ., και συνέταξε τα με αριθμό 7978/30-08-2016, 8165/07-09-2016 και 278/24-01-2017 έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (μικροβιολογικές παράμετροι, , ολικό και αμμωνιακό άζωτο) των επεξεργασμένων λυμάτων που διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή “Αγκίστρι”, είναι εκτός των νομίμων επιτρεπτών ορίων, που ορίζονται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Ε.Ε.Λ. και τη με αριθμό 8440/1995 Απόφαση Νομάρχη (Β΄ 53/26-01-1996).

Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκαν της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η ΔΕΥΑΜΒ με τα με αριθμό 13780/12-09-2016 και 1531/06-02-2017 έγγραφά της εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά τα προεκτεθέντα, όπως ζητήθηκε αρμοδίως από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Επιπλέον, με τη με αριθμό 6013/08-08-2017 απόφαση του περιφερειάρχη επιβλήθηκε, νόμιμα και αιτιολογημένα, πρόστιμο στη ΔΕΥΑΜΒ ύψους 10.000ευρώ για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων του Νόμου 1650/1986, όπως ισχύει, διότι διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση των Ε.Ε.Λ. με τα όρια διάθεσης σε υδάτινο αποδέκτη (θάλασσα) που τίθενται από τη με αριθμό 146933/03-08-2005 Κ.Υ.Α. «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία και επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος περιοχής Βόλου, που βρίσκεται στην περιοχή Μπουρμπουλήθρα του Νομού Μαγνησίας», όπως ισχύει.

Στην προσφυγή της, η ΔΕΥΑΜΒ επικαλείται την παράβαση νόμου κατά τη δειγματοληψία. Ο ισχυρισμός αυτός, ωστόσο σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, δεν ευσταθεί για το λόγο ότι, βάσει της με αριθμό 8440/1995 (Β΄ 53/2601-1996) απόφασης του Νομάρχη Μαγνησίας, για τον έλεγχο της ποιότητας της εκροής δίνεται η δυνατότητα λήψης, αντί 24ώρου δείγματος, τριών στιγμιαίων δειγμάτων με διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών δειγμάτων τουλάχιστον μία ώρα, όπως εφαρμόστηκε κατά τους ελέγχους στις Ε.Ε.Λ. που διενεργήθηκαν στις 18-08-2016, 30-08-2016 και 14-12-2016.

Τέλος, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η προσβαλλομένη εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο, διότι δεν φέρει την υπογραφή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, νσταντίνου Αγοραστού, αλλά του  αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Μιχαλάκη, ωστόσο ούτε ο ισχυρισμός αυτός, είναι βάσιμος δεδομένης της με αριθμό 2899/01-09-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (Β΄2474/2014) περί αναπλήρωσης αυτού.
Η  ΔΕΥΑΜΒ έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια κατά της απόφασης  εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση