Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Απορρίφθηκε προσφυγή μειοψηφιών για την αποξήλωση αμιάντου
Απορρίφθηκε  προσφυγή μειοψηφιών για την αποξήλωση αμιάντου

Απορρίφθηκε προσφυγή μειοψηφιών για την αποξήλωση αμιάντου

 Απορρίφθηκε από την Θεσσαλίας, η προσφυγή των Αν. Οικονόμου, Απ. Παπατόλια, Φ. Λαμπρινίδη, Ν. Στόικου, Ε. Ανδρέου, Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη, Ι. Μολοχίδη, Θ. Διαμαντένια και Μ. Πατσιαντά – δημοτικών συμβούλων του Δήμου Βόλου κατά της υπ’ αριθμ. 92412/24-10-2016 απόφασης του αντιδημάρχου Δημ. Πέγιου για την αποξήλωσης και διαχείριση στοιχείων αμιάντου σε λυόμενη οικία στην Ν. Ιωνία Βόλου.
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι : Κατά τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω προσφυγή τονίζεται ότι «…παραβιάστηκε ευθέως η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως και η κείμενη νομοθεσία για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την προστασία της δημόσιας υγείας…» και «…διερευνητέο είναι που έγινε η απόρριψη των σχετικών υλικών… ».
Ωστόσο, αφ’ ενός οι ως άνω αιτιάσεις αποτελούν αόριστη αναφορά, καθώς δεν προσδιορίζονται οι διατάξεις των νόμων οι οποίες φέρονται να έχουν παραβιασθεί.
 Αφ’ ετέρου δε συμπληρωματικώς αναφέρεται, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 107628/13-12-2016 απαντητικό έγγραφο του δήμου Βόλου, ότι «…ο ανάδοχος παρείχε την υπηρεσία σε με την εταιρεία ‘’SUK’’ (Ελληνογερμανική Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Σουκ Ελλάς ) με έδρα το Π. Φάληρο (οδός Ιάσονος αρ. 14), η οποία ανέλαβε για λογαριασμό του τελευταίου το έργο συσκευασίας, απομάκρυνσης και μεταφοράς σε αδειοδοτημένη αποθήκη (SAFETYKLEEN HELLAS ) στην Αθήνα (Λ. Διυλιστηρίων – θέση Πηγάδι Τζαβερδέλα ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου) των αμιαντούχων υλικών και των μέσων προστασίας που παραλήφθηκαν από το σημείο και ο ανάδοχος χρησιμοποίησε (μάσκες – φόρμες κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών αφαίρεσης του ελενίτ, ενώ οι πλάκες αφαιρέθηκαν ολόκληρες, χωρίς να τρυπηθούν ή θρυμματιστούν (περίπτωση που θα απαιτούσε κατάθεση σχεδίου εργασιών) και κατόπιν συσκευάστηκαν από την εταιρεία σε ειδικούς σάκους (UN big bags). Έγινε η κατάλληλη προετοιμασία και σήμανση του χώρου, τις αμέσως προηγούμενες από την εκτέλεση εργασιών ημέρες, ενώ επιπλέον της διαβροχής των υλικών επιλέχθηκε ημέρα εκτέλεσης των εργασιών, που έβρεχε και εκμηδενίστηκε έτσι ο κίνδυνος διαρροής σκόνης αμιάντου. Τα ανωτέρω βεβαιώνονται και περιγράφονται στην με αρ. 241/2016 βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων και στο έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006) που τη συνοδεύει.».
Επίσης κατά τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω προσφυγή επισημαίνεται ότι «…Παρόλο που ο δήμος έχει ενεργό διαγωνισμό για την εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του … ».
Ωστόσο, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 84/2016 (ΑΔΑ: 66ΧΑΩ96-ΨΤ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Βόλου και επί τη βάσει της υπ’ αριθμ. 113329/19-11-2015 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών/Τμήμα Προμηθειών, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εγκρίθηκε «το πρακτικό της Β΄ Φάσης του διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ‘’Εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων έργου, για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πρασίνου και Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου’’, …».
Επιπλέον, κατά την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 92412/24-10-2016 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ Δήμου Βόλου, ανατίθεται:
«Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο ‘’αποξήλωσης & διαχείρισης στοιχείων αμιάντου’’, εκτιμώμενης αξίας 12.400,00€, χωρίς , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.
Γ. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας ‘’αποξήλωσης & διαχείρισης στοιχείων αμιάντου σε λυόμενη οικία στην Ν. Ιωνία Βόλου‘’, … ».
Εκ των προηγηθέντων εγγράφων προκύπτει, η ως άνω απ’ ευθείας ανάθεση φέρεται να συνιστά εξειδικευμένη εργασία και δύναται να αντιμετωπισθεί – ανατεθεί με αυτοτελή πράξη ανάθεσης.
Επίσης, κατά την ως άνω προσφυγή αναφέραι ότι «…η εργασία ανατέθηκε απ’ ευθείας σε στενό συγγενικό πρόσωπο δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα στον σύζυγο θυγατέρας του Δημητρίου , …».
Ωστόσο από τα έγγραφα προκύπτει ότι δεν συμπράττει σε κανένα στάδιο της προσβαλλόμενης Πράξης η δημοτική σύμβουλος, θυγατέρα του προαναφερθέντος, Βιολέττα , συνεπώς ο προβαλλόμενος λόγος κρίνεται ως νόμω αβάσιμος.
Τέλος, κατά την ως άνω προσφυγή  «…η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη σε χρόνο μεταγενέστερο της υλοποίησης της απόφασης…».
Ωστόσο, εκ των συγκεντρωθέντων εγγράφων προκύπτει, η προσβαλλόμενη Πράξη εκδόθηκε την 24/10/2016, οπότε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η δε από 17-11-2016 «Βεβαίωση Παραλαβής Αποβλήτων» της εταιρείας SUK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (συν/νη στο από 13-12-2016 απαντητικό έγγραφο του δήμου Βόλου) αναφέρει ως «ημερομηνία παραλαβής στην εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης» την 27-10-2016.
Επιπροσθέτως κατά το υπ’ αριθμ. 107628/13-12-2016 απαντητικό έγγραφο του δήμου Βόλου, αναφέρεται ότι «Ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εργασιών, καθώς το που προϋπολογίστηκε και δεσμεύθηκε για την εργασία (10.000 ) ήταν εντός των προβλεπομένων από το νόμο ορίων ενώ, παρότι ο νόμος δεν απαιτούσε πλέον τη συλλογή προσφορών, εντούτοις συλλέχθηκαν 3 προσφορές (η μία εκ των οποίων από μέλος του Σωματείου Πτυχιούχων Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχ/των Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων, που διαμαρτυρήθηκαν στη συνέχεια) και αναδείχθηκε ανάδοχος ο Χατζητριανταφύλλου Νικόλαος του Αθανασίου, με τιμή προσφοράς 7.800,00 πλέον (24%) και ποσοστό έκπτωσης 22%»
Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτής.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Nέα βλάβη του "Ερατώ" στο λιμάνι του Βόλου #υδροπτέρυγοΕρατώ - https://t.co/RL97T60i0Y -

  • #φωτιά σε παράγκα στο Αλιβέρι #φωτιά - https://t.co/LiAaX7fSka -

  • Διαπλάτυνση δρόμου #Βένετο-Κουλούρι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας #Βένετο #ΒένετοΚουλούρι - https://t.co/S6svdfXr7J -

"Αλιεύοντας" την είδηση