Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Απορρίφθηκε ένσταση υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ από την Αποκεντρωμένη
Απορρίφθηκε  ένσταση υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ από την Αποκεντρωμένη

Απορρίφθηκε ένσταση υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ από την Αποκεντρωμένη

Ως νόμω βάσιμη πορρίφθηκε από την ς η από 24-05- προσφυγή των Δ. Κουτσιφέλη, Ευτ. Διομή – Αχιλλείου, Ευ. Κοφινά και Ευθ. Μακρή, υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, κατά της 135/ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της .

Στο αιτιολογικό της απόφασης η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, αναφέρεται μεταξύ άλλων «…Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 150 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) οι πράξεις των οργάνων των Επιχειρήσεων δεν προσβάλλονται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα ς (νυν Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης), δεδομένου ότι οι ΔΕΥΑ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και οι πράξεις αυτών αποτελούν πράξεις του Ιδιωτικού Δικαίου ομοίως.

Επειδή, σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, «ο Δήμαρχος (και εν προκειμένω, κατ' αναλογία το Διοικητικό Συμβούλιο) προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις αρχές της Διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.» Επιπλέον, «είναι Προϊστάμενος του υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου (και εν προκειμένω, κατ' αναλογία της Επιχείρησης) (εδαφ. δ΄, παρ.1).

Επειδή, o δήμαρχος, (εδώ κατ' αναλογία το Δ.Σ. της Επιχείρησης) ως προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου και στα πλαίσια της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων του αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη, είναι αρμόδιος για την οργάνωση και τον συντονισμό των υφισταμένων υπηρεσιών του νέου δήμου.

Επίσης ως αρμόδιο όργανο, γνωρίζοντας κατά τεκμήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε υπηρεσίας και εκτιμώντας τις πραγματικές καταστάσεις των υπηρεσιών και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, έχει την δυνατότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία να τοποθετεί το προσωπικό του Δήμου στην κατάλληλη θέση.

Επειδή, ακόμη και στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητος, τυχόν έλεγχος της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης κατά τους λόγους της κρινόμενης Προσφυγής θα συνιστούσε αποκλειστικώς έλεγχο ουσίας, εκτεινόμενο στον πυρήνα της κρίσης του αρμόδιου οργάνου ήτοι: του Δημάρχου (εδώ Διοικητικού Συμβουλίου της ) και παραλλήλως, αναρμόδια κρίση επί των προβλέψεων του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2316/17-11-2012/τ. Β΄).

Eπειδή, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων: 102 παρ. 4 του Συντάγματος, 148 του Ν. 3463/2006 και 214 του Ν.3852/2010, προκύπτει ότι ο 5 Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ασκεί εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που «συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας», ο οποίος «δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους».

Επειδή κατά την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 15/02-02-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται ότι «……κατά τη μεταβατική περίοδο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση προσβαλλόμενης πράξης των Δήμων και Περιφερειών, αφού στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 238 του Καλλι δεν εμπίπτουν οι διατάξεις του άρθρου 228 αυτού…».

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή είναι νόμω αβάσιμη και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί. Για τους λόγους αυτούς απορρίπτουμε την υπ' αριθμ. 1597/89372/ 24-05-2016 προσφυγή των Δ. Κουτσιφέλη, Ευτ. Διομή – Αχιλλείου, Ευ. Κοφινά και Ευθ. Μακρή, υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, κατά της 135/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ , ως νόμω αβάσιμη».

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση