Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Απορρίφθηκε ένσταση των Ι. Αποστολάκη και Φ.Κοκκινάκη για την πρόσληψη διμηνιτών
Απορρίφθηκε ένσταση των Ι. Αποστολάκη και Φ.Κοκκινάκη για την πρόσληψη διμηνιτών

Απορρίφθηκε ένσταση των Ι. Αποστολάκη και Φ.Κοκκινάκη για την πρόσληψη διμηνιτών

Απορρίφθηκε, με της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “”, η ένσταση των κ.κ. και Κοκκινάκη για την πρόσληψη διμηνιτών, με του Δημοτικού Συμβουλίου .

Συγκεκριμένα απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη, η υπ’ αριθμ. 2305/125788/18-07-2016 ένσταση/ προσφυγή των Ιάσονα και Κοκκινάκη Φωτεινής – Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 501/29-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου , που αφορούσε στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Στο σκεπτικό της απόφασης, επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 227 Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.»

Επειδή η υπ’ αριθμ. 2305/125788/18-07-2016 Ένσταση / Προσφυγή των Αποστολάκη Ιάσονα και Κοκκινάκη Φωτεινής – Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Βόλου ασκήθηκε εκπρόθεσμα, εφ’ όσον υπεβλήθη στην Υπηρεσία την 18-07-2016, ενώ η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 501/29-06-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου, ελήφθη την 29-06-2016 κατά το από 30-6-2016 συν/νο Αποδεικτικό Δημοσίευσης και αναρτήθηκε στον ισότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του δήμου την 01-07-2016 (ΑΔΑ: 69ΤΘΩ96-ΞΔΩ).

Η ένσταση – προσφυγή, παρελήφθη από την Υπηρεσία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, δηλαδή πέραν της προβλεπόμενης 15ημέρου προθεσμίας. Κατά συνέπεια είναι τυπικά και ουσιαστικά εκπρόθεσμη.

Συνεπώς, και στην περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ως χρόνος εκκίνησης της προθεσμίας υποβολής Προσφυγής η ευνοϊκότερη για τους προσφεύγοντες, ήτοι η 1-7-2016, δεν δύναται εν τούτοις να λογιστεί, ούτε στην προκειμένη περίπτωση, κατά Νόμο εμπρόθεσμη, ώστε να εξεταστεί περαιτέρω.

Επιπλέον, επειδή η (εδώ, υποβολής της ως άνω Προσφυγής) δύναται να θεωρηθεί αρχόμενη την επομένη ημέρα εκείνης κατά την οποία συνέβη το γεγονός (εν προκειμένω ως χρόνος δημοσίευσης λογίζεται η ανάρτηση στον ισότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») που αποτελεί την αφετηρία της (momento ad momentum) κι επειδή δεν αποδεικνύεται, από το σώμα της υποβληθείσης Ένστασης/ Προσφυγής, αν λογίζεται διαφορετική χρονική αφετηρία επελεύσεως του γεγονότος/ της προσβαλλόμενης Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου, κι επειδή με την υπ’ αριθμ. 2297/125005/15-07-2016 (ΑΔΑ: ΨΞ1ΣΟΡ10-ΞΤΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα νομιμοποιήθηκε η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου και κατά της ως άνω απόφασης του Γενικού χωρεί προσφυγή εντός ενός μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίηση αυτής, ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς η προσφυγή απορρίφθηκε.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ανανέωση συνεργασίας ποδοσφαιριστών του Θησέα Αγριάς #ΓΣΘησέαςΑγριάς - https://t.co/ymnS5snDkP -

  • Ασφαλτόστρωση της οδού Βλάχα-Βροντερό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας #εργασίεςασφαλτόστρωσης - https://t.co/enhrih2H9A -

  • Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης σε Συκούριο και Νίκαια - https://t.co/T09JTFEuVL… -

"Αλιεύοντας" την είδηση