Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Απαλλάσσονται απ’τα τέλη χρήσης υπονόμου ΥΠΕΘΑ και οι στρατιωτικές του μονάδες
Απαλλάσσονται απ’τα τέλη χρήσης υπονόμου ΥΠΕΘΑ και οι στρατιωτικές του μονάδες

Απαλλάσσονται απ’τα τέλη χρήσης υπονόμου ΥΠΕΘΑ και οι στρατιωτικές του μονάδες

Σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο Κράτους

Το ΥΠΕΘΑ και οι στρατιωτικές του μονάδες, απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους χρήσης υπονόμου, που επιβάλλεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, την ΕΥΑΘ ΑΕ και την ΔΕΥΑΜ Βόλου, σύμφωνα με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που δημοσιεύεται στη “Διαύγεια”,μετά από ερώτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην απόφαση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι :….Από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Β.Δ 24-9/1958,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί απαλλαγής του Ελληνικού Δημοσίου από την καταβολή κάθε δημοτικού φόρου, τέλους, δικαιώματος και εισφοράς, υπήρξαν προβλήματα σχετικά με τις χρεώσεις από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του νόμου 1069/1980. Αυτό αντιμετωπίστηκε με την έκδοση των γνωμοδοτήσεων με αριθμούς 456/2001, 544/2002, 25/2003, 270/2003, 389/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την αποδοχή τους από τον ερωτώντα Υπουργό.

Ανάλογο θέμα έχει προκύψει και με την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμου σε από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ), εταιρείες οι οποίες λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, πλην όμως δεν είναι δημοτικές επιχειρήσεις του νόμου 1069/1980. Αντιθέτως, στο άρθρο 1 του ν. 1069/1980 ορίζεται ότι οι περιοχές των πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 1069/1980. Αντίστοιχα και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.), η οποία, αν και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7α του άρθρου 109 του ν.3852/2010, διέπεται πλέον από τις διατάξεις του ν. 1069/1980, εμμένει στην επιβολή τέλους χρήσης υπονόμου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ερώτημα σχετικά με την καταβολή ή μη του ειδικού τέλους 80% του άρθρου 11 του ν. 1069 / 1980 από τις Στρατιωτικές Μονάδες, αναφέρει στα έγγραφα με αριθμούς 45956 / 2006 και 52823 / 2006 / ΥΠΕΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ, καταρχάς ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την γνωμοδότηση με αριθμό 270/2003 του Ν.Σ.Κ., το υπόψη τέλος επιβάλλεται από τις ΔΕΥΑ και όχι από την ΕΥΔΑΠ, ενώ οι Στρατιωτικές Μονάδες, στο πλαίσιο απαλλαγής του Ελληνικού Δημοσίου από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά δεν υποχρεούνται στην καταβολή του υπόψη τέλους, καθώς και του τέλους χρήσης υπονόμου, αλλά μόνο στην καταβολή του τέλους ύδρευσης. Για το τέλος χρήσης υπονόμου το οποίο αποτελεί ειδική υπηρεσία διάφορη του τέλους ύδρευσης, δεν κατοχυρώνεται ρητή απαλλαγή του Δημοσίου….

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου, στο έγγραφό της, με αριθμό πρωτ.14014/20-12-2012 αναφέρει ότι, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, δεν κατοχυρώνεται ρητή απαλλαγή υπέρ του Δημοσίου από το τέλος χρήσης υπονόμου- αποχέτευσης, το χαρακτηρίζει δε αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ανταποδοτικών τελών και επομένως σε κάθε περίπτωση που η νομοθεσία προβλέπει απαλλαγή από φόρο, τέλος ή δικαίωμα, η απαλλαγή δεν περιλαμβάνει τα ανταποδοτικά τέλη , τα οποία δεν αποτελούν επιβάρυνση προς τους καταναλωτές, αλλά παρεχόμενη από τις δημοτικές επιχειρήσεις υπηρεσία, για τα οποία απαιτείται ρητή εκ του νόμου απαλλαγή.

Η αντιμετώπιση της επιβολής του τέλους χρήσης υπονόμου από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με την εξόφληση της νόμιμης οφειλής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει ως αποτέλεσμα ότι οι Δήμοι εξακολουθούν να εμφανίζουν στους λογαριασμούς το υπόλοιπο της οφειλής ως ληξιπρόθεσμο και να επιβάλλουν προσαυξήσεις με τις συνεπαγόμενες συνέπειες, όπως παρουσιάζεται στα σχετικά έγγραφα με αριθμούς πρωτ.52188/5182/2-11-2015 και 19414/31-8-2010 του Δήμου Καλαμάτας….

Στην απόφαση παρατίθενται Νόμοι και διατάξεις, ενώ στην εφαρμογή κι ερμηνεία των διατάξεων, στην απόφασή του το Νομικό Συμβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων ότι … Με τη συναφή Γνωμοδότηση με αριθμό 456/2001 του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι στρατιωτικές μονάδες, ως ανήκουσες στο Δημόσιο, δεν είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν τέλη αποκομιδής απορριμάτων στους Ο.Τ.Α, ενώ με τη Γνωμοδότηση με αριθμό 544/2002, του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι απαλλαγές που θεσμοθετήθηκαν έναντι των Δήμων ή των Κοινοτήτων και η μη καταβολή δημοτικού ή κοινοτικού φόρου, τέλους, δικαιώματος και εισφοράς, ισχύουν και έναντι των Επιχειρήσεων ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης του ν. 1069/1980, οι οποίες υποκαθιστούν αυτοδικαίως τους ιδρύοντες ή συμμετέχοντες σ’ αυτές Δήμους ή και Κοινότητες ή Σύνδεσμο αυτών, ως προς όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και κατά συνέπεια οι στρατιωτικές μονάδες οφείλουν μόνο τέλη ύδρευσης, βάσει του άρθρου 60 του ν. 1416/1984, αλλά όχι τέλη απόρριψης λυμάτων σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

Με τη Γνωμοδότηση με αριθμό 270/2003 του Ν.Σ.Κ. έγινε περαιτέρω δεκτό ότι το Δημόσιο απαλλάσσεται από την καταβολή του ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, που προβλέπεται στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 έναντι των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του ιδίου νόμου. Και αυτό διότι αφενός μεν, οι απαλλαγές που θεσμοθετήθηκαν έναντι των Δήμων ή των Κοινοτήτων, ήτοι η μη καταβολή δημοτικού ή κοινοτικού φόρου, τέλους, δικαιώματος και εισφοράς, ισχύουν και έναντι των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του ν.1069/1980, καθόσον οι τελευταίες υποκαθίστανται εκ του νόμου αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δήμων και των Κοινοτήτων που αναφέρονται στην ύδρευση και την αποχέτευση, αφετέρου δε, το άνω ειδικό τέλος, και ανεξαρτήτως του εάν αποτελεί φόρο ή ανταποδοτικό τέλος, αντιδιαστέλλεται σαφώς από το τέλος ύδρευσης, στην καταβολή του οποίου και μόνο υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο.

Επομένως, οι θεσμοθετηθείσες απαλλαγές έναντι των Δήμων ή των Κοινοτήτων, όπως οι απαλλαγές του άρθρου 82 του β. δ της 24.9/20.10.1958, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 60 του ν.1416/1984, που ορίζει ότι το Δημόσιο απαλλάσσεται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά, υποχρεούμενο μόνο στην καταβολή του τέλους ύδρευσης, εξακολουθούν αναμφίβολα, κατά τα προεκτεθέντα, να δεσμεύουν ομοίως και τις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης του ν. 1069 / 1980 ( βλ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ 456/2001, 544/2002, 270/2003, 389 / 2011(Ολομ.). Άρα, με βάση τα γενόμενα δεκτά και με τις Γνωμοδοτήσεις αυτές, το Δημόσιο (και οι στρατιωτικές του μονάδες) υποχρεούται μόνο στην καταβολή του τέλους ύδρευσης, ενώ απαλλάσσεται της καταβολής του ανταποδοτικού τέλους χρήσης υπονόμου και έναντι των Δ.Ε.Υ.Α και έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου, η οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν.1069/1980 με το άρθρο 109 του ν. 3852 / 2010….

Η μεταφορά συνεπώς των αρμοδιοτήτων ύδρευσης και αποχέτευσης είτε σε δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις και συνδέσμους, είτε σε εταιρείες που λειτουργούν υπό νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ως ανώνυμες εταιρείες, χάριν του δημοσίου συμφέροντος (για την Αθήνα ΕΥΔΑΠ και τη Θεσσαλονίκη ΕΥΑΘ) που εποπτεύονται από τον αρμόδιο Υπουργό, επιτελούν κοινωφελές έργο και στις οποίες το Δημόσιο διαθέτει ισχυρή συμμετοχή στη μετοχική τους σύνθεση, δεν επηρεάζει τις απαλλαγές που καθιερώθηκαν υπέρ του 17 Δημοσίου(άρα και του ΥΠΕΘΑ και των στρατιωτικών του μονάδων) από οποιοδήποτε δημοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά, πλην του τέλους ύδρευσης, με τη διάταξη του άρθρου 82 του ΒΔ 24.9/20.10.1958 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις του άρθρου 60 του ν.1416/1984 και του άρθρου 46 παρ. 2 του ν 4301/2014.

Κατ΄ακολουθία των προεκτεθέντων, στο τεθέν ερώτημα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Στ΄),γνωμοδοτεί ομόφωνα, ως εξής: Το ΥΠΕΘΑ και οι στρατιωτικές του μονάδες, απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους χρήσης υπονόμου, που επιβάλλεται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, την ΕΥΑΘ ΑΕ και την ΔΕΥΑΜ Βόλου

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση