Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Ακυρώθηκε απόφαση του Δήμου Βόλου για την αγορά οικοπέδου στον Αγ. Στέφανο
Ακυρώθηκε απόφαση του Δήμου Βόλου για την αγορά οικοπέδου στον Αγ. Στέφανο

Ακυρώθηκε απόφαση του Δήμου Βόλου για την αγορά οικοπέδου στον Αγ. Στέφανο

Με απόφαση του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, γίνεται αποδεκτή η των Αν. Οικονόμου, Φ. Λαμπρινίδη, Ν. Στόικου, Ε. Ανδρέου, Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη και Ι. Μολοχίδη κατά της υπ’ αριθμ. 677/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου κι ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 677/14-10-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την οποία «Εγκρίνει την ολοκλήρωση της απευθείας αγοράς και μεταβίβασης του ακινήτου έκτασης 24.823,90τ.μ., που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Στεφάνου, ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εν Ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, στην τιμή των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 12 του Ν.3731/2008, έτσι ώστε αυτό να περιέλθει στο Δήμο Βόλου κατά πλήρη κυριότητα, προκειμένου να δημιουργήσει εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο και οιαδήποτε άλλη υποδομή κοινωφελούς χαρακτήρα απαιτηθεί.»
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται μεταξύ άλλων «…Επειδή, οι προσφεύγοντες αιτούνται στην κατατεθείσα προσφυγή την «κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας για τη θέση σε αργία του δημοτικού συμβούλου και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, Γεωργίου Μουλά για σοβαρή παράβαση καθήκοντος ….κατά το άρθρο 99 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα…»  όπου ενδεικτικά αναφέρεται ότι, «…διότι κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραβιάστηκε, στην ουσία, και το άρθρο 99 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), που αφορά στην ύπαρξη κωλύματος συμμετοχής δημοτικού συμβούλου σε συνεδρίαση, εν προκειμένω του κ. Μουλά, για τη διασφάλιση της αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, …ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Γ. Μουλάς, εκμεταλλευόμενος αδίστακτα και καταχρηστικά την ιδιότητά του και ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη δυνατότητα άσκησης επιρροής που του δίνει η ιδιότητα αυτή προς τον Δήμαρχο και τα μέλη της πλειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου, μεθόδευσε και έπεισε τη Δημοτική Αρχή…τη διαχρονική εκ μέρους του άσκηση πολιτικής επιρροής και ψυχολογικής επίδρασης επί των μελών της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη τελικά της προσβαλλόμενης απόφασης».
Επίσης στο αιτιολογικό αναφέρεται ότι στην προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ 677/2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Βόλου «Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 του Ν. 3463/2006 και 69 του Ν.3852/2010, απεχώρησε από την αίθουσα, κατά την έναρξη της συζήτησης του εν λόγω θέματος και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Πατσιαντάς Μαργαρίτης », κι, ο ad hoc προεδρεύων (Δημοτικός Σύμβουλος Μ. Πατσιαντάς) έκλεισε την εν λόγω συνεδρίαση χωρίς σχετική παρατήρηση.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ.1 του Ν.3463/06 «Αγορά ακινήτων«, οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Αν από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο κριθεί ότι μόνο ένα ακίνητο είναι κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού το ακίνητο μπορεί να αγοραστεί απευθείας, με απόφαση του συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου αυτού, εισάγεται και η εξαίρεση εφαρμογής του όρου της αγοράς χωρίς δημοπρασία και αυτό, για να διευκολύνει την απευθείας αγορά ακινήτου στην περίπτωση που το δημ. ‘η κοιν. Συμβούλιο κρίνει με αιτιολογημένη και ομόφωνη απόφασή του ότι, μόνο ένα ακίνητο υπάρχει που θεωρείται κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημ. Ή κοιν. Σκοπού. Παράλληλα, όμως, με την εξαίρεση αυτή στον τρόπο της αγοράς ακινήτου, ο Νομοθέτης επιβάλλει και τον εξαιρετικό κανόνα του ελέγχου σκοπιμότητας (ήδη νομιμότητας) της απόφασης του Δημ. ή Κοινοτικού συμβουλίου από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας (και εν προκειμένω Αποκεντρωμένης Διοίκησης)».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.1 του Ν.3463/06 «1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και 6 παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του».
Παράλληλα, η απόφαση του Δ.Σ. για την απευθείας αγορά ακινήτου θα πρέπει να διαλαμβάνει ειδική και πλήρη αιτιολογία, ως προς το ότι το εν λόγω ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Απλώς και μόνο η γενική και αόριστη αναφορά στην πιο πάνω απόφαση ότι «είναι το μοναδικό διαθέσιμο προς αγορά κτίριο, που βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για τη στέγαση γραφείων του Δήμου» δεν αρκεί, αφού ο απαιτούμενος, από το νόμο, χαρακτηρισμός ως «μόνου κατάλληλου» δεν εξειδικεύεται και δεν προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες ιδιότητες, στις οποίες η εν λόγω κρίση του Δ.Σ. θα έπρεπε να τεκμηριώνεται.».
 Επίσης «… Μη νομίμως διενεργήθηκε η αγορά …, δοθέντος ότι στις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πέραν της αόριστης αναφοράς …, ουδόλως αιτιολογείται ο σκοπός τον οποίο καλούνται να εξυπηρετήσουν τα συγκεκριμένα ακίνητα, γεγονός που, σε συνδυασμό με την διατύπωση της συμπερασματικής κρίσης στις ανωτέρω αποφάσεις περί της καταλληλότητας και της μοναδικότητας των ακινήτων αυτών, χωρίς να γίνεται επίκληση συγκεκριμένων ιδιοτήτων τους ούτε σχετικών συγκριτικών στοιχείων με τυχόν άλλα υπάρχοντα ακίνητα στην εκάστοτε περιοχή, καθιστά ελλιπή την αιτιολογία προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας αγοράς των ακινήτων αυτών, χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας…..Μη νομίμως διενεργήθηκε η δαπάνη αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου, διότι κατά την εκτίμηση της μοναδικότητας αυτού στην απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, η αόριστη αναφορά σε ιδιότητες του ακινήτου σχετικά με την έκτασή του και την καταλληλότητά του, χωρίς να γίνεται επίκληση σχετικών συγκριτικών στοιχείων με τυχόν άλλα υπάρχοντα ακίνητα στην περιοχή, καθιστούν ελλιπή την αιτιολογία προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας αγοράς του, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία».
Τέλος, επειδή όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω η επιχειρούμενη απευθείας αγορά του εν λόγω ακινήτου κείται ενάντια στην πρόβλεψη του Νομοθέτη, ακριβώς στο στοιχείο περί μοναδικότητας, ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 677/14-10-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βόλου, για παράβαση νόμου κατά τα ανωτέρω.
Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφ’ ότου έλαβε γνώση αυτής.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση