Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Άκυρη απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για προμήθεια υδρομέτρων
Άκυρη απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για  προμήθεια υδρομέτρων

Άκυρη απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για προμήθεια υδρομέτρων

 

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, η υπ’ αριθμ. 131/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ περί «έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων».
Στο σκεπτικό της απόφασης, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι την 24-2-2017 ασκήθηκε ένσταση από την εταιρεία ΄΄CONSTRAT Ε.Π.Ε.΄΄ κατά της υπ’ αριθμ. 36/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία δεν εξετάσθηκε εντός της προθεσμίας των 10 ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψή της (άρθ. 127 Ν. 4412/2016).
Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 93/14-3-2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, εγκρίνεται ΄΄ως έχει η εισήγηση της Υπηρεσίας και η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με το στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Με το α.π. 3714/44923/22-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δ/σης Α.Δ.Θ.Στ.Ε., διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη, η από 17-3-2017 αναφορά – καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία ΄΄CONSTRAT ΕΠΕ΄΄ κατά των υπ’ αριθμ. 36 & 93/2017 αποφάσεων του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ.
Με το από 23-3-2017 συμπληρωματικό έγγραφο της ΄΄CONSTRAT ΕΠΕ΄΄ διαβιβάστηκαν στην Αποκεντρωμένη συμπληρωματικά στοιχεία για την ως άνω καταγγελία – αναφορά. Με το α.π. 767/47779+769/48371/5-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης, διαβιβάστηκε στην ΔΕΥΑΜΒ η από 17-3-2017 καταγγελία της εταιρείας ΄΄CONSTRAT ΕΠΕ΄΄ για την αποστολή των στοιχείων του φακέλου και των απόψεων επί του θέματος.
Στις 13-4-2017 περιήλθε στην Αποκεντρωμένη η υπ’ αριθμ. 131/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί «έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων», ενώ η ΔΕΥΑΜΒ απέστειλε τις απόψεις της με το α.π. 6095/3-5-2017 απαντητικό έγγραφό της.
Από τα εν γένει στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και Ενστάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών με την από 13-2-2017 Γνωμοδότησή της κατά παράβαση των διατάξεων του άρθ. 127 Ν. 4412/2016, γνωμοδότησε επί ενστάσεων απαραδέκτως υποβληθεισών κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, ενώ τυχόν τέτοιες κατά Νόμο υποβάλλονται μόνο κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής (εν προκειμένω της υπ’ αριθμ. 36/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ).
Ακολούθως, με την ως άνω Γνωμοδότηση:
1.«απορρίπτεται ως απαράδεκτη η ένσταση της CONSTRAT E.Π.E. καθότι δεν συνοδεύονταν από το απαιτούμενο παράβολο» και
2.γίνεται «εν μέρει δεκτή η ένσταση της ΄΄ΒΟΛΟΣ ΧΥΤΗΡΙΑ, ΥΙΟΙ ΕΥΣΤ. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε΄΄ όσον αφορά το μέρος Β περίπτωση 6 για τις εταιρείες ΄΄CONSTRAT Ε.Π.Ε.΄΄ & ΄΄ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.΄΄», οι οποίες αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού.
Η κατακυρωτική πράξη ακυρώνεται, εάν από τον παρεμπίπτοντα έλεγχο προκύψει ότι η κατακυρωτική απόφαση στηρίχτηκε σε πράξη μη νόμιμη.
Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Νέα στέγη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού #3οΔημοτικόΣχολείοΑλμυρού - https://t.co/mwNymi9dZ0 -

  • ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας: Για άλλη μια φορά χωρίς στρατηγικό σχέδιο η ελληνική γεωργία - https://t.co/sAFn03ex0v… -

  • Τον ΑΓΣΙ Ιωαννίνων φιλοξενεί ο Ολυμπιακός Βόλου #ΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΒΟΛΟΥ1937 - https://t.co/yp4Hnabb0Q -

"Αλιεύοντας" την είδηση