Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Άκυρη απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για πλήρη κι αποκλειστική απασχόληση του προέδρου στην Επιχείρηση
Άκυρη απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για πλήρη κι αποκλειστική απασχόληση του προέδρου  στην Επιχείρηση

Άκυρη απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για πλήρη κι αποκλειστική απασχόληση του προέδρου στην Επιχείρηση

Απορρίφθηκε πό την Θεσσλίας, απόφαση που είχε λάβει κατά παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με την , το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί «Ορισμού του μέλους και προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και του ύψους της αμοιβής του».

Υπενθυμίζετα ότι στις 14 Μαρτίου 2017 η ΔΕΥΑΜΒ είχε λάβει απόφαση στην οποία αναφέρονταν μεταξύ άλλων «…το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου…Αποφασίζει Ομόφωνα : 1. Κάνει δεκτή ως έχει την εισήγηση του Προέδρου. 2. Εγκρίνει την αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα της ς Θεσσαλίας για την έκδοση απόφασής του όπως: το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και Πρόεδρος αυτού κος Αριστείδης Σαββάκης, να έχει στην Επιχείρηση πλήρη και αποκλειστική απασχόληση με αμοιβή για τις παρεχόμενες του… ‘'».

Στο σκεπτικό της απόφασης του γεν. γραμματέα αναφέρεται- μεταξύ άλλων- ότι, βάσει της νομοθεσίας «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», προβλέπεται ότι «….. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ς μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος του οικείου δήμου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και τον αναπληρωτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, αποζημίωση. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και γραμματέα του Δ.Σ. της επιχείρησης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και το ύψος της αμοιβής του».

Επίσης στο υπ' αριθ. πρωτ. 14087/25-07- 2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : «Ορισμός μέλους Δ.Σ. ΔΕΥΑ με πλήρη απασχόληση» ορίζεται ότι «…Ο νομοθέτης δεν επεφύλαξε αυτή τη δυνατότητα με το σκεπτικό να καθίσταται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου «υπάλληλος» της επιχείρησης, αλλά προέβλεψε αυτή τη δυνατότητα στην περίπτωση που οι ανάγκες της ΔΕΥΑ υπαγορεύουν τη συνεχή παρουσία ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιχείρηση, με την καταβολή σε αυτό και της αντίστοιχης αμοιβής… ».

Επιπλέον, ο νομοθέτης δεν παρέχει τη δυνατότητα στον Πρόεδρο του ΔΣ, να ορίζεται ταυτοχρόνως ως παρέχων πλήρη και αποκλειστική απασχόληση (στην ΔΕΥΑ), αντιθέτως διακρίνει τις αρμοδιότητες εκάστου όταν στο ως άνω άρθρο (παρ.7 αρθ.3 Ν.1069/80) αναφέρει «στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται…».
Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί , από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση