Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΒΟΛΟΣ » Αγωγή Δήμου Βόλου για την διεκδίκηση χρημάτων
Αγωγή Δήμου Βόλου για την διεκδίκηση χρημάτων

Αγωγή Δήμου Βόλου για την διεκδίκηση χρημάτων

Για την «Ανάπλαση Κεντρικής Περιοχής Πόλεως»

Ομόφωνα εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, η άσκηση της από 29.10.2012 αγωγής του Δήμου Βόλου (αρ. κατ.61/2012) στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Περιοχής Πόλεως» και να παραστεί η Δικηγόρος του Δήμου Βόλου Σοφία Παπαγιαννίτση στη δικάσιμο της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 στο Τριμελές Διοικητικό εφετείο Λάρισας για την υποστήριξη της άνω αγωγής.

Η αγωγή στρέφεται κατά:

– της Κοινοπραξίας «Καλλινικίδης Χαράλαµπος-Μανωλίκας Σταύρος», µε έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Αργυροπούλου, αριθµός 12, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

-Χαράλαµπου Γ. Καλλινικίδη, πολιτικού µηχανικού, κατοίκου Σερρών, οδός Μεραρχίας, αριθµός 32.

– Σταύρου Γ. Μανωλίκα, κατοίκου Αλεξανδρούπολης, 14χλµ. Συνόρων Αλεξανδρούπολης.

– Θεόφιλου Βασιλειάδη του Παναγιώτη, κάτοικο Βόλου, οδός Παγασών, αριθµός 80.

Στο γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικού συμβούλου Σοφίας Παπαγιαννίτση, αναφέρεται στο ιστορικό του έργου, υποστηρίζοντας ότι το Δήμος Βόλου προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου « Ανάπλαση Κεντρικής περιοχής πόλεως», της πόλεως του Βόλου προϋπολογισμού μελέτης «735.000» ευρώ. Με την µε αριθμό 67/17.03.2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδοχος ανακηρύχθηκε η « Κ/ξία Καλλινικίδης Χαράλαµπος –Μανωλικάς Σταύρος» µε μέση έκπτωση 10% επί του προϋπολογισμού της µελέτης του έργου και αναλυτικά για δαπάνη εργασιών «480.902,63» ευρώ, για απρόβλεπτα «72.135,40» ευρώ, για αναθεώρηση «7.555,23» ευρώ και για Φ.Π.Α «100.906,78» ευρώ, ήτοι συνολική προσφερόμενη δαπάνη «661.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Βόλου και την Κ/ξια « Καλλινικίδης Χαράλαµπος-Μανωλίκας Σταύρος» στις 8 Απριλίου 2004. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του Έργου ήταν έξι μήνες από την υπογραφή τα σύμβασης, δηλαδή έως την 8.10.2004. Με την µε αριθμό 447/24.11.2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του Έργου, µε υπαιτιότητα του Φορέα, λόγω διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι την 31η .12.2004.
Με την µε αριθμό 187/20.04.2005 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ( ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου), εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ( Α.Π), ο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και η πρώτη Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Στον 1ο Α.Π έγινε χρήση των απροβλέπτων ύψους «70.103,83» ευρώ για νέες εργασίες και αύξηση συμβατικών ποσοτήτων.

Στις 31.05.2005 υπογράφτηκε από τον δήμαρχο Βόλου και την Κ/ξια «Καλλινικίδης Χαράλαµπος-Μανωλικάς Σταύρος» η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες είχαν συνολικό προϋπολογισμό µη επιλέξιμης δαπάνης ( υπέρβαση εργασιών) «177.485,37» ευρώ σύμφωνα µε τον 1ο Α.Π. Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου µε την µε αριθμό 372/26.09.2005 απόφαση του, μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενέκρινε τον 2ο Α.Π, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφτηκε στις 7.10.2005 από τον Δήμαρχο Βόλου και την Κ/ξια Καλλινικίδης Χαράλαµπος- Μανωλικάς Σταύρος.

Οι συμπληρωματικές εργασίεςείχαν συνολικό προϋπολογισμό µη επιλέξιμης δαπάνης ( υπέρβαση εργασιών) «156.024,76» ευρώ, σύμφωνα µε τον 2ο Α.Π.

Με την µε αριθμό 77/8.3.2006 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενέκρινε τον 3ο Α.Π., ο οποίος όπως αναφέρεται ήταν τακτοποιητικού χαρακτήρα. Με την µε αριθμό 54/4.02.2008 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενέκρινε τον 4ο Α.Π., ο οποίος όπως αναφέρεται ήταν και πάλι τακτοποιητικού χαρακτήρα και όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση του 4ου Α.Π. η σύνταξη του καθίσταται αναγκαία για την τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου.

Με το αρ. πρωτ. Β΄448/14.02.2008 ο Ανάδοχος υπέβαλλε 11ο Τελικό Λογαριασμό του έργου. Ο 11ος αυτός Τελικός Λογαριασμός επεγράφη από τον επιβλέποντα στις 15.02.2008, από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 21.02.2008 και τελικά από τον δήμαρχο Βόλου στις 25.02.2008. Με τον λογαριασμό αυτό δεν πιστοποιούνταν στον Ανάδοχο κανένα ποσό.

Ο 11ος Τελικός Λογαριασµός παρουσίασε συνολικά τις αντίστοιχες ποσότητες του 4ου Α.Π. και εκτός από τις επί πλέον ή έλαττον ποσότητες σε σχέση µε τον 3ο Α.Π μηδενίζονται οι πιστοποιημένες µε τον 10ο Λογαριασμό εργασίες:

Η Δημαρχιακή Επιτροπή µε την µε αριθμό 670/4.11.2009 αποφάσισε την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου. Η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Ανάπλαση κεντρικής περιοχής πόλεως» του Δήμου Βόλου, που νομίμως ορίστηκε µε την µε αριθμό 5828/8.05.2007 Απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου µε το υπ. αρ. Β΄13353.05.2007 έγγραφο της είχε ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών, προχώρησε τελικά στις 29.07.2009, µε βάση τα στοιχεία της Τελικής Επιμέτρησης που φέρει ημερομηνία 01.07.2005 και του 4ου Α.Π.Ε που εγκρίθηκε στις 04.02.2008 και περιέλαβε τις ποσότητες της προαναφερθείσας Τελικής Επιμέτρησης, στην παραλαβή του έργου και τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

Η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου « Ανάπλαση κεντρικής περιοχής πόλεως» προέβη σύμφωνα µε την υφιστάμενη νομοθεσία στη καταμέτρηση του έργου διενεργώντας την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου και κατέγραψε στο Πρωτόκολλο τις διαπιστώσεις της .

Σύμφωνα µε τις διαπιστώσεις της επιτροπής έχουν καταβληθεί στον ανάδοχο ως αχρεωστήτως ( για µη εκτελεσθείσες εργασίες ) τα παρακάτω ποσά:

α) Το ποσό των «71.151,30» ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, νομιμότοκα, µε το νόμιμο τόκο υπερημερίας, από 25.02.2008, που εγκρίθηκε από το Δήμαρχο Βόλου ο 11ος τελικός λογαριασμός, μέχρι της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως.

β) Το ποσό των « 20.999,71» ευρώ για τόκους δαπάνης « 104.136,69» ευρώ που αντιστοιχούν σε εργασίες που πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν µε τον 10ο λογαριασμό αλλά δεν είχαν εκτελεστεί ή έχουν πιστοποιηθεί μεγαλύτερες ποσότητες, για το χρονικό διάστημα από 31.5.2006, χρόνος εξόφλησης του 10ου λογαριασμού, μέχρι 25.02,2008, χρόνος έγκρισης του 11ου τελικού λογαριασμού, νοµιµότοκα, µε το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25.02.2008 μέχρι της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως.

γ) Το ποσό των «16.364,79» ευρώ , Φ.Π.Α, που αναλογεί στο ποσό των «71.151,30» ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, νομιμότοκα, µε το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25.02.2008 μέχρι της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Για το λόγο αυτό η νομική σύμβουλος γνωμοδοτεί η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση της από 29.10.2012 αγωγής του Δήμου Βόλου, στου εμπλεκομένους αναδόχους για να καταβάλλουν στο Δήμο Βόλου τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά και να της χορηγήσουν την εντολή να παραστεί στη δικάσιμο την ερχόμενη Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση