Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Τον Αύγουστο ο διαγωνισμός για το πάρκινγκ της Φιλελλήνων
Τον  Αύγουστο  ο διαγωνισμός για το πάρκινγκ της Φιλελλήνων

Τον Αύγουστο ο διαγωνισμός για το πάρκινγκ της Φιλελλήνων

Η περίληψη διακήρυξης για το πάρκινγκ της Φιλελλήνων,αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα ο προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης για την κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του έργου «Πολυόροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών ∆ημητριάδος-Φιλελλήνων», µε ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.951.219,51 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) οικοδομικές εργασίες, µε ενδεικτικό προϋπολογισμό 745.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, µε ενδεικτικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το αντικείμενο παροχής του Παραχωρησιούχου (αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης) συνίσταται στη κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του παρακάτω Σταθμού Αυτοκινήτων και η εκτέλεση των Παράλληλων Έργων που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της διακήρυξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποκατάστασης και αναδιαμόρφωσης των ισόγειων επιφανειών του Οριοθετημένου Χώρου Κατασκευής του Έργου, επάνω και πέριξ του Σταθμού, και των εργασιών μεταφοράς ή αποκατάστασης στον προτέρα τους κατάσταση όλων των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) και του Δήμου σε χώρο που οριοθετείται στα συνοδεύοντα την παρούσα σχέδια της Αναθέτουσας Αρχής .

Στο αντικείμενο παροχής του Παραχωρησιούχου, το οποίο θα εκτελεσθεί µε ολική χρηματοδότηση και µε δαπάνες του Παραχωρησιούχου, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα κάτωθι:

•Όλες ανεξαιρέτως οι απαιτούμενες μελέτες που τυχόν απαιτηθούν πέραν των εγκεκριμένων μελετών όπως εγκρίθηκαν µε την 312/2009 Α.∆.Σ.(29-6-2009) και εκδόθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 251/2010 Οικοδομική Άδεια, όπως και όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στην αναθεώρηση –ανανέωση – επανέκδοση της παραπάνω Οικοδομικής Αδείας (σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της 251/2010 Οικοδομικής Άδειας). Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για τη σύνταξη σχεδίου ασφάλειας και υγιεινής (ΣΑΥ) καθώς και την τήρηση φακέλου ασφάλειας και υγιεινής (ΦΑΥ), σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία.

• Η κατασκευή του Σταθμού έτοιμου προς λειτουργία και χρήση.

• Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στον Κύριο του Έργου ποσοστό επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία και εκμετάλλευση όλου του Σταθμού, περιλαμβανομένων των Παράλληλων Εκμεταλλεύσεων, το ύψος του οποίου θα προτείνεται µε την Προσφορά του. Το ποσοστό αυτό θα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του χρόνου.

• Οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση.

Η λειτουργία και η συντήρηση του Σταθμού μετά το πέρας των παραπάνω καθοριζομένων περιόδων ευθύνης του Αναδόχου, θα ανατίθενται µε αποκλειστική ευθύνη του Κυρίου του Έργου. Στον Ανάδοχο χορηγείται, έναντι του συνόλου του αντικειμένου της παροχής του, ως Συμβατικό Αντάλλαγμα, το δικαίωμα πλήρους εκμετάλλευσης του συνόλου των θέσεων στάθμευσης που θα κατασκευαστούν στον Σταθμό (προυπάρχοντων και κατασκευασθέντων) και των Παράλληλων Εκμεταλλεύσεων που τυχόν θα αναπτυχθούν, για χρονική περίοδο 30 ετών, αρχομένη από την υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης εκ των οποίων οι 18 μήνες (ένα και μισό έτος) θα αποτελούν το κατασκευαστικό στάδιο.

Τα τεύχη, σχέδια και στοιχεία καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή (οικονομική προσφορά και σχέδια) και σε ηλεκτρονική μορφή (τα υπόλοιπα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 – Κτίριο Σπίρερ), Πληροφορίες: τηλ. 24210 97503 & 94034 μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική υποβολής των Προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 18 Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη, εφόσον καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 250 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενεργοποιήσουν, µε μέριμνά τους και δαπάνες τους, ιδιωτικές εταιρίες μεταφοράς αλληλογραφίας – δεμάτων κ.τ.λ., τότε, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία για την καταβολή του παραπάνω ποσού, η υπηρεσία θα παραδίδει σε αυτές τις εταιρίες τα στοιχεία της δημοπρασίας, µη αναλαμβάνοντας ουδεμία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων αυτών στους ενδιαφερόμενους. 3. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι, θα καταθέσουν εγγυητική(ές) επιστολή(ές) συμμετοχής, συνολικού ύψους 37.642, δηλαδή 2% επί του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του έργου χωρίς την αναθεώρηση.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση