Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Τα δίδακτρα σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς του Δήμου Βόλου
Τα δίδακτρα σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς του Δήμου Βόλου

Τα δίδακτρα σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς του Δήμου Βόλου

Τα δίδακτρα Σχολικού Έτους 2015-2016 για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς για τα εκτός ΕΕΤΑΑ παιδιά του Βόλου, ανήρτησε στην «Διαύγεια» ο Δήμος.

Nα σημειωθεί ότι μετά την των αποτελεσµάτων για τους δικαιούχους της ΕΕΤΑΑ και εφόσον θα υπάρχουν κενές θέσεις βάσει δυναµικότητας οι ενδιαφερόµενοι γονείς θα αιτηθούν για συµµετοχή των παιδιών τους στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των σταθµών του Δήμου Βόλου.

Ως εκ τούτου ήδη από τα τέλη Αυγούστου οπότε και γίνονται δεκτές οι αιτήσεις τόσο οι γονείς όσο και οι υπεύθυνοι των δοµών θα πρέπει να γνωρίζουν το κόστος συµµετοχής.

Για τους µη επιδοτούµενους από την ΕΕΤΑΑ γονείς, οι οποίοι επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν εγγραφή σε έναν από τους τέσσερις παιδικούς σταθµούς της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ, αν υπάρχουν κενές θέσεις βάσει της δυναµικότητας της δοµής οι οποίες δεν έχουν συµπληρωθεί από τους δικαιούχους από την ΕΕΤΑΑ, τα παρακάτω τιµολόγια:

Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί σταθμοί

∆ίδακτρα σχολικού έτους 2015-2016

Μηνιαία δίδακτρα

Μισθωτοί και οι δυο γονείς χωρίς ταμεία

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 μέχρι 9.000,00 0,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.000,01 μέχρι 12.000,00 40,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 15.000,00 ευρώ 55,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.000,01 μέχρι 18.000,00 ευρώ 70,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,01 μέχρι 21.000,00 ευρώ 90,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 21.000,01 μέχρι 24.000,00 ευρώ 105,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,01 μέχρι 27.000,00 ευρώ 120,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 μέχρι 30.000,00 ευρώ 145,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000,01 ευρώ 160,00

Γονείς με επιδοτούμενο (ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ)

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 μέχρι 15.000,00 ευρώ 0+ταμειο

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.000,01 μέχρι 21.000,00 ευρώ 20+ταμειο

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα απο 21.000,01 μέχρι 27.000,00 ευρώ 40+ταμειο

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 μέχρι 30.000,00 ευρώ 55+ταμειο

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000,01 ευρώ 75+ταμειο

Γονείς

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0 μέχρι 9.000,00 ευρώ 0,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 9.000,01 μέχρι 12.000,00 ευρώ 40,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.000,01 μέχρι 15.000,00 ευρώ 55,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.000,01 μέχρι 18.000,00 ευρώ 70,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,01 μέχρι 21.000,00 ευρώ 90,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 21.000,01 μέχρι 24.000,00 ευρώ 105,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,01 μέχρι 27.000,00 ευρώ 120,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 27.000,01 μέχρι 30.000,00 ευρώ 145,00

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000,01 ευρώ 160,00

Γονείς και οι δυο με πιστοποιημένη

Για κάθε μήνα όπου θα βεβαιώνεται η και των δυο γονέων η συμμετοχή θα είναι μηδενική.

Στην περίπτωση που ο ένας ή και οι δυο γονείς δεν βεβαιώσουν ανεργία συνεπάγεται ότι εργάζονται και θα πρέπει αυτομάτως να καταβάλλουν το ποσό το οποίο θα υπολογιστεί συμφώνως με τις ανωτέρω κατηγορίες.

Η λειτουργία των παιδικών σταθµών θα διακόπτεται το µήνα Αύγουστο και τις εορτές από την παραµονή Χριστουγέννων µέχρι και τις 6/1 και το Πάσχα από Μεγάλη Πέµπτη µέχρι την Κυριακή του Θωµά.

Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθµη λειτουργία των σταθµών ακολουθώντας τους όρους που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συµφωνητικού.

Οι γονείς αναλαµβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 τα οποία µπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες µηνιαίες προς διευκόλυνσή τους.

1) Η εξόφληση του τελευταίου διµήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.

2) Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονοµική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.

3) Για τον υπολογισµό των διδάκτρων λαµβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα της προηγούµενης χρονιάς, στην προκειµένη περίπτωση από το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης οικονοµικού έτους 2013, που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς. Από το παραπάνω εισόδηµα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου ή του στεγαστικού δανείου που οι γονείς για κύρια κατοικία της οικογένειας όπως επίσης και το ετήσιο ποσό δόσεων για την αγορά Α' κατοικίας.

4) Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλοµένων ποσών από γονείς εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε)., όπως ισχύουν κάθε φορά

Επιπλέον, ισχύουν οι εξής ειδικές ρυθµίσεις:

1) Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καµία έκπτωση το τιµολόγιο που έχει οριστεί δεδοµένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συµψηφίζεται µε το ποσό των ταµείων.

2) Για το δεύτερο παιδί µιας οικογένειας που φιλοξενείται στους σταθµούς της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ η έκπτωση είναι στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται η έκπτωση είναι 30%

3) Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα η έκπτωση είναι 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθµό της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ

4) Για οικογένειες όπου ο ένας γονιός είναι άτοµο µε αναπηρία η έκπτωση είναι 20 %. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι άτοµα µε αναπηρία η έκπτωση είναι 30 %.

5) Για τους σταθµούς όπου δεν παρέχεται µεσηµβρινή σίτιση θα πραγµατοποιείται έκπτωση 20% επί των διδάκτρων

6) Για τις µονογονεϊκές οικογένειες θα λαµβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδηµα, εκείνου του γονέα που έχει την επιµέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγµένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαµβάνεται και αυτή υπόψη.

7) Η κατηγορία διδάκτρων ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ ισχύει για τους ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α.

8) Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον , ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΑΓΕΤ, 3Ε, ΤΡΑΠΕΖΕΣ υπολογίζονται µε βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα, δηλ. όπως στις περιπτώσεις των γονέων µισθωτών χωρίς ταµεία.

9) Το ∆.Σ αποφασίζει για µείωση ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για ειδικά κοινωνικά περιστατικά.

10) Όταν µε υπαιτιότητα της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ δε λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ για κάποιες µέρες (π.χ. απεργία) δεν θα πραγµατοποιείται καταβολή διδάκτρων για τις συγκεκριµένες ηµέρες.

"Αλιεύοντας" την είδηση