Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Προμήθεια υπόγειων κάδων από το Δήμο Σκιάθου
Προμήθεια υπόγειων κάδων από το Δήμο Σκιάθου

Προμήθεια υπόγειων κάδων από το Δήμο Σκιάθου

 

Ο Δήμος Σκιάθου, νθέτει σε ανάδοχο την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο υπόγειων κάδων» συνολικής συμβατικής αξίας 23.000πλέον 24% ήτοι  28.530  ευρώ συνολικά.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει δύο καινούργιους, υπόγειους κάδους.

Οι κάδοι θα αποτελούνται από έναν υπόγειο τσιμεντένιο προστατευτικό φρεάτιο εφοδιασμένο με μηχανισμό ς ασφαλείας, ένα πλαστικό κάδο γεωμ. χώρο 3m3 με κλειστό πυθμένα, μια ανοιγκλειόμενη κυκλοφορίας εφοδιασμένη με διάταξη κλειδώματος και δύο αεροελατήρια.

Η δε εμφανής επιφάνειά της θα έχει μια πλακόστρωση με πλακίδια γρανίτη, ένα πύργο τροφοδοσίας ανοξείδωτης κατασκευής, κυλινδρικού ή κωνικού σχήματος εφοδιασμένο με σκέπαστρο. Οι δεν εξωτερικές επιφάνειες των πύργων τροφοδοσίας θα φέρουν κατάλληλες αυτοκόλλητες επιγραφές.

Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των υπόγειων κάδων στα προβλεπόμενα σημεία, θα έχουν εξασφαλισθεί οι τυχόν απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές για την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης των υπόγειων κάδων στα ορισθέντα σημεία.

ια τα σημεία τελικής εγκατάστασης ο Δήμος Σκιάθου βεβαιώνει ότι τα σημεία αυτά θα είναι ελεύθερα μέχρι βάθους 2,2m τουλάχιστον υπό υπόγειες διελεύσεις, υποδομών δικτύων παροχών ΟΚΩ. Τυχόν αναγκαίες εκτροπής ή παράκαμψης δικτύων σωληνώσεων και καλωδιώσεων θα γίνουν με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Δήμου πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των κάδων.

Με δαπάνες και επιμέλεια του Δήμου θα γίνουν οι στα προβλεπόμενα σημεία εγκατάστασης:

διαμόρφωση των τάφρων εγκατάστασης των υπόγειων κάδων – ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε κατάλληλες διαστάσεις, διάστρωση σκυροδέματος  C12/15 πάχους 10 cm τουλάχιστον στον κάθε τάφρου (μπετόν καθαριότητας με ελαφρύ οπλισμό), εναπόθεση των υπόγειων κάδων στις τάφρους με κατάλληλο γερανό, εγκιβωτισμός και επίχωση των υπόγειων κάδων με αδρανές υλικό, κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροίας νερών της βροχής, αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση, καθώς κι εργασίες τελικής συναρμολόγησης των υπόγειων κάδων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης ως περιγράφεται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς.

Ο ανάδοχος δικαιούται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους (εξειδικευμένα συνεργεία) την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των υπόγειων κάδων, τα ονόματα των οποίων θα κοινοποιήσει την επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.

Κατά την παράδοση των προμηθευόμενων ειδών, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να προβεί στην επίδειξη λειτουργίας και τουλάχιστον δύο ατόμων που θα ορίσει ο Δήμος σε θέματα λειτουργίας, ς κι επισκευής των προμηθευόμενων υπόγειων κάδων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να μεταφέρει και να παραδώσει με δική του δαπάνη τους ανώ άνω περιγραφόμενους υπόγειους κάδους, ελεύθερους,, τοποθετημένους στα προβλεπόμενα σημεία και έτοιμους προς χρήση εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας όπως δηλώθηκε στην τεχνική προσφορά του

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση