Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Νέα αντιδήμαρχος Σκοπέλου η Αθηνά Ντάκη
Νέα αντιδήμαρχος Σκοπέλου η  Αθηνά Ντάκη

Νέα αντιδήμαρχος Σκοπέλου η Αθηνά Ντάκη

 

Με απόφαση του δημάρχου Σκοπέλου Χρ. Βασιλούδης, που αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, έγινε ορισμός νέου αντιδημάρχου κι αποφασίστηκε η ανακατανομή αρμοδιοτήτων της αντιδημάρχου κ. Κλωνάρη.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε στη θέση του παραιτηθέντος αντιδημάρχου Νικολάου Τριανταφύλλου τοποθετείται η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας  Αθηνά µε θητεία από 25-08- έως 01-03- στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία.

Στη νέα αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες :

-Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής ς Ανάπτυξης : 1. ραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας. 2. ραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 3. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.

  • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού 1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων. 2. Γραφείο . 3. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 4. Γραφείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού. 5. Γραφείο Παιδικού Σταθμού.

Επίσης αποφασίστηκε η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων της αντιδημάρχου Σκοπέλου Μάχης Κλωνάρη, η οποία ορίσθηκε µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 10903/18-12-2014 απόφαση του Δημάρχου, Σκοπέλου αναλυτικά ως εξής :

  • ∆/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 2. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης υ και Αλλοδαπών. 3. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.

-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. 2. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου.

  • Τμήμα -∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος -Τμήμα Πολεοδομίας 1. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. 2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών. 3. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών.

-Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας 1. Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 3. Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου.

Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ' ύλην αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. που απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Κλωνάρη  και αντίστροφα. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Κλωνάρη που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Ντάκη. Αν οι Αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται, τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.

"Αλιεύοντας" την είδηση