Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν στην ΠΑΘΕ λόγω εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή των αρμών διαστολής των γεφυρών της ΠΑΘΕ.

 

Η απόφαση ελήφθη από τον  διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας ς και αφορά:

 

-Στη γέφυρα 34R (Χ.Θ. 281+760) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 ή μέχρι την ολο των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα και στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 ή μέχρι την ολο των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

-Στη γέφυρα 37AR (Χ.Θ. 284+570) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Οι προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας που ζητούνται θα είναι μόνιμου χαρακτήρα (εφαρμογή καθ' όλο το 24/ωρο), θα πραγματοποιούνται στην περίπτωση της γέφυρας 34R (Χ.Θ. 281+760) σε δύο φάσεις και η Β φάση θα αρχίζει μετά το πέρας της Α φάσης. Ενώ στην περίπτωση της γέφυρας 37AR (Χ.Θ. 284+570) θα πραγματοποιούνται σε μία φάση.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη Διαδικασία AMSA-OM-OPR-OP-002 (Σήμανση Έργων) του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αυτοδρομος Αιγαίου ΑΕ και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα σχέδια της Οδηγίας Εργασίας AMSA-OM-OPR-WI-002-3 (Πρότυπα Σχέδια & Οδηγίες – Σήμανσης Έργων Μακράς Διάρκειας που περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεσ)και κατ' εφαρμογή της ισχύουσας ς (ΦΕΚ 905/Β/20.5.2011) και θα ισχύουν ως εξής:
έφυρα 34 R (Χ.Θ. 281+760)

Ρυθμίσεις στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη
Α Φάση : Αποκλεισμός Δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας
Θα εφαρμοστεί το τυπικό 3-ΔΛ (Σήμανση Έργων Μακράς Διαρκείας – Αποκλεισμός Δεξιάς
Λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων).

Ο αποκλεισμός Δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 280+600 έως και τη Χ.Θ. 282+000 και ειδικότερα θα υλοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από τη Χ.Θ. 280+600, ενώ ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 280+900

Β Φάση : Αποκλεισμός Αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας με ημιδιατομή
Θα εφαρμοστεί το τυπικό 3-Αημ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Αριστερής Λωρίδας με ημιδιατομή)

Ο αποκλεισμός Αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 280+600 έως και τη Χ.Θ. 282+000.

Ρυθμίσεις στην κατεύθυνση προς Αθήνα
Α Φάση : Αποκλεισμός Δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας
Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 3-ΔΛ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Δεξιάς
λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων).

Ο αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα πραγματοποιηθεί
από τη Χ.Θ. 283+100 έως και τη Χ.Θ. 281+600 και ειδικότερα θα υλοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από τη Χ.Θ. 283+100, ενώ ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ.282+800.

Β Φάση : Αποκλεισμός Αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας με ημιδιατομή
Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 3-Αημ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός
Αριστερής Λωρίδας με ημιδιατομή)

Ο αποκλεισμός αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας με ημιδιατομή στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα
πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 283+100 έως και τη Χ.Θ. 281+600.

έφυρα 37 AR (Χ.Θ. 284+570)
Ρυθμίσεις στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη
Αποκλεισμός Δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας
Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο 3-ΔΛ (Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας – Αποκλεισμός Δεξιάς
Λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων).

Ο αποκλεισμός Δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα
πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ. 283+000 έως και τη Χ.Θ. 284+800 και ειδικότερα θα υλοποιηθεί
αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από τη Χ.Θ. 283+000, ενώ ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας
θα πραγματοποιηθεί από την Χ.Θ. 283+300.

Η ανάδοχος του έργου με την εποπτεία της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., οφείλει να μεριμνά :

α) Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να τοποθετεί και συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης και τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξ της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη,  αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων , μηχανημάτων κ.λπ.) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ

"Αλιεύοντας" την είδηση