Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Ορίστηκαν οι τέσσερις αντιδήμαρχοι Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ορίστηκαν οι τέσσερις αντιδήμαρχοι Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ορίστηκαν οι τέσσερις αντιδήμαρχοι Ζαγοράς-Μουρεσίου

Στον ορισμό τεσσάρων δημοτικών συμβούλων ως αντιδημάρχων με θητεία ενός έτους, προχώρησε ο δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου Παν. Κουτσάφτης, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του.

Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι είναι οι  Απ. Κοντογιώργος, Κων. Βασταρδής, Νικ. Λαμπαδάρης και Κων. Μαργαρίτης.

Η απόφαση με τις αρμοδιότητες:

Στους αντιδημάρχους  του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, με θητεία ενός (1) έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως και 31/08/2020, μεταβιβάζονται  συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

Α.1. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο Κοντογιώργο του Βασιλείου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει

α. Τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

 1. Διοικητικών θεμάτων και συγκεκριμένα:
 2. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δημοτικής ενότητας Ζαγοράς και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
 3. Tην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 4. Οικονομικών θεμάτων και συγκεκριμένα:
 5. Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 6. Tην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα:
 2. Tην ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας,
 3. Tα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας),
 • Tη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 1. Τεχνικών Έργων και συγκεκριμένα:

Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

 1. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση, τη και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

β. Τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική  Ενότητα Ζαγοράς

 

 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 3. Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις (εκτός των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, οι οποίες εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου και υπογράφονται από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την 28/Αρ.Πρωτ.:44133/24-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς.
 4. Έχει την ευθύνη της επισκευής και συντήρησης  του δημοτικού φωτισμού.
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ζαγοράς (στις περιπτώσεις που απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος).
 6. Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
 7. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 8. της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων,
 9. της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων της δημοτικής ενότητας,
 • της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα,
 1. της Συντήρησης και Επισκευής των Τεχνικών Υποδομών του Δήμου, του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του, και της Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού,
 2. της εποπτείας και ευθύνης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας,
 3. της προστασίας της δημόσιας υγείας, του υγειονομικού ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων, της προστασίας του καταναλωτή,
 • της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών,
 • της Διαφήμισης, και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
 1. της επιβολής πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001),
 2. γενικά της χορήγησης και υπογραφής αδειών, της έκδοσης αποφάσεων, της επιβολής προστίμων, καθώς και της ευθύνης λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της ευθύνης λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 3. Έχει την ευθύνη λειτουργίας Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου (στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς) και συγκεκριμένα:
 4. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 5. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,
 1. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
 2. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,
 3. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
 1. Υπεύθυνος του τομέα παιδείας, πολιτισμού και δια βίου μάθησης.
 2. Κυκλοφοριακού και συγκεκριμένα:
 3. τη Δημοτική τουριστική συγκοινωνία, τους χώρους  στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων,
 4. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών,
 • την εποπτεία και ευθύνη Κυκλοφορίας – Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης του κανονισμού και των άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.
 1. Αθλητισμού, αναψυχής και νεολαίας και συγκεκριμένα:
 2. τις αρμοδιότητες της νεολαίας και του αθλητισμού και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του Ν.3463/06, καθώς και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 3. τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 4. Την παρακολούθηση εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, απουσίες, ρεπό, άδειες κ.λ.π.) σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την υπογραφή αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή  χωρίς αποδοχές και αποφάσεων περικοπής αποδοχών: α) του προσωπικού που υπηρετεί εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Άρδευσης, β) του προσωπικού του Δήμου που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, κατόπιν υποχρεωτικής σχετικής γνωμοδότησης του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

γ. Επιπλέον, του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς (όπως προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»):

 

 1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς.
 3. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 5. Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις (εκτός των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, οι οποίες εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου και υπογράφονται από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την 28/Αρ.Πρωτ.:44133/24-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς.
 6. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
 8. Συνεργάζεται με τους προέδρους των νομικών προσώπων του δήμου για την αποτελεσματική εκτέλεση των εκδηλώσεων και των προγραμμάτων που αφορά τη δημοτική ενότητα.
 9. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

 

 

Α.2. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασταρδή Κωνσταντίνο του Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει

α. Τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

 1. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Γραφείο ΚΕΠ
 3. Διοικητικών θεμάτων και συγκεκριμένα:
 4. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δημοτικής ενότητας Μουρεσίου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου,  Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης,
 5. Tην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 2. Την ευθύνη τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

 

β. Επιπλέον, του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Μουρεσίου (όπως προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»):

 

 1. Υπεύθυνο της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Μουρεσίου.
 3. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και σε συνεργασία με τον δήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
 4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 5. Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις (εκτός των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, οι οποίες εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου και υπογράφονται από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την 28/Αρ.Πρωτ.:44133/24-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 6. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
 8. Συνεργάζεται με τους προέδρους των νομικών προσώπων του δήμου για την αποτελεσματική εκτέλεση των εκδηλώσεων και των προγραμμάτων που αφορά τη δημοτική ενότητα.
 9. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 10. Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων,
 11. Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων,
 • Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
 1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου (στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς) και συγκεκριμένα:
 1. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 1. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα,
 1. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
 2. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,
 3. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
 • Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

11.Την ευθύνη του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:

 1. Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση,
 2. Tην εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 3. Τις αρμοδιότητες του Τουρισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 4. Την παρακολούθηση εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, απουσίες, ρεπό, άδειες κ.λ.π.). σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την υπογραφή αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή  χωρίς αποδοχές και αποφάσεων περικοπής αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα ΚΕΠ, κατόπιν υποχρεωτικής σχετικής γνωμοδότησης του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.

 

Α.3 Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαμπαδάρη Νικόλαο του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη για θέματα Καθαριότητας και Πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 2. Την ευθύνη για τα αδέσποτα σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 3. Την ευθύνη για θέματα Άρδευσης και Αγροτικής Οδοποιΐας της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς.
 4. Την παρακολούθηση εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, απουσίες, ρεπό, άδειες κ.λ.π.). σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την υπογραφή αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή  χωρίς αποδοχές και αποφάσεων περικοπής αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς στην Υπηρεσία Άρδευσης και Αγροτικής Οδοποιΐας και του προσωπικού του Δήμου που υπηρετεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου, κατόπιν υποχρεωτικής σχετικής γνωμοδότησης του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.

 

Α.4 Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο του Νικολάου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη για θέματα Ύδρευσης σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 2. Την ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 3. Την ευθύνη για θέματα Άρδευσης και Αγροτικής Οδοποιΐας της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου.
 4. Την παρακολούθηση εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, απουσίες, ρεπό, άδειες κ.λ.π.). σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την υπογραφή αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή  χωρίς αποδοχές και αποφάσεων περικοπής αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου στην Υπηρεσία Άρδευσης και Αγροτικής Οδοποιΐας και του προσωπικού του Δήμου που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ύδρευσης, κατόπιν υποχρεωτικής σχετικής γνωμοδότησης του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος.

 

Β. Οι  ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οφείλουν:

– Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος.

– Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.

– Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.

– Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.

– Να συνεργάζονται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ τους για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

– Να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.

– Να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Οι αντιδήμαρχοι δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου.

Οι αντιδήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στο δήμο.

 

Γ. Οι αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Δ.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Κοντογιώργος του Βασιλείου  που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

 

Ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου του Βασιλείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου και αντίστροφα.

 

ΣΤ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασταρδή Κωνσταντίνου του Ιωάννη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Μαργαρίτης Κων/νος του Νικολάου και αντίστροφα.

 

Ζ. Η τέλεση πολιτικών γάμων: α) εν απουσία του Δημάρχου γίνεται από τους κατά τόπο Αντιδημάρχους και β) όταν και αυτοί απουσιάζουν, η τέλεση γίνεται από τους άλλους αντιδημάρχους.

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση