Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Καταλόγους αναδόχων έργων καταρτίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου
Καταλόγους αναδόχων έργων καταρτίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Καταλόγους αναδόχων έργων καταρτίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Καταλόγους αναδόχων έργων, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής ς για το 2020, καταρτίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

ια τον λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να περιληφθεί στους καταλόγους να υποβάλλει σε διάστημα 20 ημερών σχετική αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και πίνακα στοιχείων οικονομικού φορέα , τα οποία πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα , ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν και φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους υ Μ.Ε.Ε.Π. ή βεβαίωση εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα, το οποίο να είναι σε ισχύ και να αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό κατάλογο.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο προς το Πρωτόκολλο του Δήμου (Διεύθυνση: , Τ.Κ. 37006) , έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και επιπλέον: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ “ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/”, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ( Ταχυδρομείου) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως τις 30 Ιανουαρίου 2020.

Δεύτερη  καταληκτική ημερομηνία είναι η 3η Φεβρουαρίου 2020.

Επίσης μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: texniki.ypiresia@dnpiliou.gov.gr.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα του Δήμου dnpiliou..

Οι κατηγορίες έργων αφορούν σε:

-Ανελκυστήρες

-Βιομηχανικά και Ενεργειακά

-Γεωτρήσεις

-Ειδικές Μονώσεις

-Ηλεκτρομηχανολογικά

-Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

-Καθαρισμός και Επεξ Νερού και Υγρών, Στερεών και Αέριων Αποβλήτων

-Οδοποιία

-Οικοδομικά

-Υδραυλικά

-Πράσινο

 

"Αλιεύοντας" την είδηση