Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Πηλίου κι ευρύτερης περιοχής
Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Πηλίου κι ευρύτερης περιοχής

Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Πηλίου κι ευρύτερης περιοχής

Εγκρίθηκαν από την Π.Ε. ς τα τεύχη της μελέτης «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής » που αφορά το τμήμα της περιοχής NATURA µε κωδικό και ονομασία GR 1430001- «ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ» και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου ως περιοχή οικοανάπτυξης µε συνημμένους χάρτες.
Ειδικότερα, σύμφωνα µε την από 21-05-2008 αρχική σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, αυτή εκπονήθηκε σε τρεις φάσεις µε προϋπολογισμό δαπάνης 46.052,00 € µη συμπεριλαμομένου του Φ.Π.Α.:
• Η Α΄ φάση περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ειδικότερα τον καθορισμό της περιοχής μελέτης, την ανάλυση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την εκτίμηση της περιοχής και την αξιολόγηση του προστατευτέου αντικειμένου (ενότητες Α, Β, Γ του πίνακα 4 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α 69269/5387/1990 (Φ.Ε.Κ 678/Β/25-10-90).Για τα παραδοτέα εκδόθηκε η µε αριθµ.πρωτ.οικ.2587/26-08-2008 βεβαίωση εμπρόθεσμης ς Α΄φάσης από τη ∆/νση Προστασίας Περιβάλλοντος, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ς.
• Η Β΄ φάση περιλαμβάνει τις προτάσεις διαχείρισης µε στόχο την και ενδεχόμενα την αξιοποίηση του προστατευόμενου αντικειμένου και εκτίμηση του άμεσου και έμμεσου οικονομικού κόστους εφαρμογής των προτάσεων (ενότητα ∆ του πίνακα 4 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-90). Για τα παραδοτέα εκδόθηκε η µε αριθµ.πρωτ.οικ.3478/20-11-2008 βεβαίωση εμπρόθεσμης ς Β΄φάσης από τη ∆/νση Προστασίας Περιβάλλοντος, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .
• Η Γ΄φάση περιλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου ανακοίνωσης και τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος (ενότητα Ε του πίνακα 4 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/25-10-90). Για τα παραδοτέα εκδόθηκε η µε αριθµ.πρωτ.οικ.3611/01-12-2008 βεβαίωση εμπρόθεσμης παράδοσης Γ΄φάσης από τη ∆/νση Προστασίας Περιβάλλοντος, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .
Με την µε αριθµ.97/2009 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικών, Έργων Υποδομής, Πολεοδομίας, Σχολικής Στέγης & Πολιτικής Προστασίας, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής» και συντάχθηκε το από 08-05-2009 συμπληρωματικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας µε εκπρόσωπο τον αντινομάρχη Μαγνησίας Ηλία Ξηρακιά και του αναδόχου NERCO-N.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ και ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ µε προϋπολογισμό δαπάνης 23.026,00 € µη συμπεριλαμομένου του Φ.Π.Α.
Οι συμπληρωματικές εργασίες της μελέτης αφορούν στα εξής:
• Στην καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην αξιολόγηση της κατάστασης και των τάσεων, τις προτάσεις μέτρων ς για την περιφερειακή ζώνη προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου σε επιπλέον έκταση 600.000 στρεμμάτων.
• Στο συσχετισμό και τη σύνθεση των στοιχείων µε την εκπονηθείσα ΕΠΜ για την προστατευόμενη περιοχή µε κωδικό και ονομασία GR 1430001- «ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ»
 • Στη διοικητική διαχείριση της περιοχής οικοανάπτυξης που θα καλύπτει το σύνολο της περιοχής του Πηλίου. 3
• Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών διαβούλευσης.
Οι ανωτέρω εργασίες υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και για το λόγο αυτό εκδόθηκε η µε αριθµ.πρωτ.οικ. 3261/02-06-2010 βεβαίωση εμπρόθεσμης παράδοσης από τη ∆/νση Προστασίας Περιβάλλοντος, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Τα ανωτέρω τεύχη υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο και ελέχθησαν από την Υπηρεσία µε προϋπολογισμό δαπάνης (46.052,00 € πλέον Φ.Π.Α από την αρχική σύμβαση και 23.026,00 € πλέον Φ.Π.Α από τη συμπληρωματική σύμβαση).
"Αλιεύοντας" την είδηση