Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου
Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα την το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 241.869,91ευρώ – συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α 24%, (ή 195.056,38ευρώ µη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για το έτος 2017, προκηρύσσει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου  , σύμφωνα µε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα µε το άρθρο 92 §4 του Ν.4412/2016.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ανέρχεται σε 22 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης των τευχών της Δημοπράτησης στο ΕΣΗ∆ΗΣ (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016).

Οι προσφέροντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς, να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο µε τα έντυπα της προσφοράς που δεν εκδίδουν οι ίδιοι, στο πρωτόκολλο του Δήμου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση