Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Ανοιχτός διαγωνισμός για την αποκατάσταση προβλημάτων στο Φράγμα Παναγιώτικο
Ανοιχτός διαγωνισμός για την αποκατάσταση προβλημάτων στο Φράγμα Παναγιώτικο

Ανοιχτός διαγωνισμός για την αποκατάσταση προβλημάτων στο Φράγμα Παναγιώτικο

Ανοιχτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ»» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό  216.693,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και αφορά εργασίες αποκατάστασης οδού διέλευσης αγωγών ύδρευσης, προϋπολογισμός: 268.700,00 € (με το ΦΠΑ 24%), ενώ δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιία.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η         30 / 10 / 2020 ημέρα Παρασκευή και 2:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

 Ως ημερομηνία και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05 / 11 / 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η εγγυητικής επιστολής ύψους 4.334,00€ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.

Το της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση